Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 Избори за Европейски парламент – 2019г. logo bg right ban 1 baner eu 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Март 2019г. 14:51ч.

   

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 03. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2018г.
Докладва: Елена Абаджиева, Началник на РУ Полиция – Пещера

2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Златанова, секретар на МКБППМН и социални дейности.

3. Преразглеждане на Решение № 598 от 28.02.2019г. на Общински съвет- Пещера, върнато за ново обсъждане от Областен управител със Заповед № ПО-53/15.03.2019г.
Докладва: Петър Хамамджиев, Председател на Общински съвет- Пещера

4. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Павлов –Гл.експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

5. Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Добринка Смилянова, Старши специалист ОСТ

6. Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.504.602, гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

7. Приемане на Отчет за 2018г. по изпълнение на мерките от Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

8. Приемане на Отчет за 2018г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

9. Одобряване проект за ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр. Пещера в местност „Широките ливади“
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

10. Питания.

 

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216