Сряда, 17 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 601 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

   Относно: Преразглеждане на Решение № 598 от 28.02.2019г. на Общински съвет- Пещера, върнато за ново обсъждане от Областен управител със Заповед № ПО-53/15.03.2019г.


   Общинският съвет, след като изслуша докладната записка на Председателя на Общинския съвет, взе предвид становището на ПК, след проведените разисквания, на основание чл.21, ал.1,т.2,т.5 и т.6 и във връзка с чл.33 и чл. 45, ал.9 и ал.11 от ЗМСМА,

РЕШИ:

I. Не приема доводите на Областния управител, въз основа на които е върнал за ново разглеждане Решение № 598/28.02.2019г.на Общински съвет- Пещера.
II. Приема повторно решението, като задължава Кмета на Община Пещера да предостави на Председателя на Общински съвет следната информация:

1. Действалото през 2018 г. и това за 2019 г. поименно щатно разписание в Общинска администрация с отбелязване на брутното трудово възнаграждение на всеки служител;
2. Списък на всички работещи в общинска администрация, които освен трудови възнаграждения са получили и възнаграждения по граждански договори, както и информация за конкретно изплатените възнаграждения.
3. Списък на всички работещи в общинска администрация, които през 2018 г. са получили допълнително материално стимулиране с отбелязване на размера за всяко конкретно лице.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 11
“ПРОТИВ”: 7
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 3

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069