Неделя, 23 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 603 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

     ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на спорта в община Пещера.

    Общинският съвет след като изслуша информацията за състоянието на спорта в община Пещера, взе предвид становището на ПК, и на основание чл.21 ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

      Приема Информация за състоянието на спорта в община Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069