Четвъртък, 23 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 604 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.504.602, гр. Пещера

Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2019 г. в т.І.2. “Предложение за продажба на земи” включва имотът както следва:
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.602 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 333 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ №13, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 843, квартал 81, парцел ХІV. Граници на имота: 56277.504.9611, 56277.504.303, 56277.504.604, 56277.504.603, актуван с АОС № 790/11.03.2019г.

ІІ. Открива процедура за продажба на имота както следва:
Поземлен имот с идентификатор 56277.504.602 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 333 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, ул. „Хан Пресиян“ №13, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 843, квартал 81, парцел ХІV. Граници на имота: 56277.504.9611, 56277.504.303, 56277.504.604, 56277.504.603, актуван с АОС № 790/11.03.2019г.

ІІІ. Приема изготвената пазарна оценка на имота по т.І в размер на 13 540 лв. без ДДС, върху която да се начислят съответните данъци и такси.

ІV. Определя процедура за продажба на имота – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, равна на пазарната оценка в размер на 13 540 лв. без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея.

V. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069