Събота, 15 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 605 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    ОТНОСНО: Отчет за 2018г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Пещера

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината във връзка с чл. 52, ал.6 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

   Приема Отчет за 2018г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 5

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (ОТЧЕТ отпадъци 2018.doc)ОТЧЕТ отпадъци 2018.doc[ ]114 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069