Сряда, 17 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 608 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    Относно: Отмяна на т. 2 и т. 3 от Решение № 592/28.02.2019г. на Общински съвет гр. Пещера

Постъпило е Постановление с вх. № 11-07-20/15.03.2019г. от Районен прокурор при Районна Прокуратура Пещера и Заповед № ПО-54/15.03.2019г. с вх. № 09-01-9/18.03.2019г. от Областен управител на Област Пазарджик за незаконосъобразност на т. 2 и т. 3 от Решение № 592/28.02.2019г. на Общински съвет Пещера.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Отменя т. 2 и т. 3 от Решение № 592/28.02.2019г. на Общински съвет гр. Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069