Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 609 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера за 2018г.

 

    Общинският съвет като след като изслуша Годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера за 2018г., взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

     Приема Годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера за 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 11
“ПРОТИВ”: 3
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 5

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216