Сряда, 24 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 610 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера и финансово състояние за 2018г.

 

   Общинският съвет като след като изслуша Отчета за дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр.Пещера и финансово състояние за 2018г., взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

    Приема Отчета за дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера и финансово състояние за 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 13
“ПРОТИВ”: 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 4

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069