Сряда, 24 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 625 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    Относно: Одобряване на проект за осъвременяване на Регулационния план на гр.Пещера и неговото адаптиране към действащата кадастрална карта на гр.Пещера

Мотиви: Във връзка с инвестиционната инициатива на Община Пещера по осъвременяване на плановете си, като започнем с поръчка да се изготви цифров модел на плана за регулация, който е съобразен с действащата кадастрална карта и необходимостта да се извърши определена техническа работа, а именно:
1. Актуализиране на действащия регулационен план с оцифряванена ПУП за ЧИ – ПР от ноември 2011г. до днес.
2. Трансформиране на актуализирания цифров модел на регулационния план в координатна система: 2005 кадастрална.
3. Трансформиране на кадастралната карта в dwg формат.
4. Изготвяне на комбиниран цифров модел /регулационен план и кадастрална карта/ в dwg формат в координатна система 2005 кадастрална.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Одобрява проект за осъвременяване на Регулационния план на гр.Пещера и неговото адаптиране към действащата кадастрална карта на гр.Пещера и нейното землище.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069