Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 626 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”

Мотиви: С Решение № 589 от Протокол № 48/28.02.2019 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”, като трасето на електропровода е с обхват: поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615 /частна общинска собственост/ - с начин на трайно ползване За селскостопански, горски, ведомствен път, имот с идентификатор 56277.3.1387 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване напоителен канал по КККР на гр.Пещера и достига до имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“- собственост на заявителя.
Трасето на водопровода е с обхват: поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване напоителен канал по КККР на гр.Пещера, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615 /частна общинска собственост/ - с начин на трайно ползване За селскостопански, горски, ведомствен път, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1614 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване За второстепенна улица по КККР на гр.Пещера и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“- собственост на заявителя.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Одобрява ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”, като трасето на електропровода е с обхват: поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615 /частна общинска собственост/ - с начин на трайно ползване За селскостопански, горски, ведомствен път, имот с идентификатор 56277.3.1387 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване напоителен канал по КККР на гр.Пещера и достига до имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“- собственост на заявителя.
Трасето на водопровода е с обхват: поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване напоителен канал по КККР на гр.Пещера, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615 /частна общинска собственост/ - с начин на трайно ползване За селскостопански, горски, ведомствен път, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1614 /общинска собственост/, с начин на трайно ползване За второстепенна улица по КККР на гр.Пещера и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“- собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069