Вторник, 25 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 627 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50
  Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водоснабдяване до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”.

Мотиви: С Решение № 591 от Протокол № 48/28.02.2019 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на водопровода обхващащ поземлен имот с идентификатор 56277.4.89, за селскостопански, горски, ведомствен път, частна общинска собственост по КККР на гр.Пещера и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“ - собственост на заявителя.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Одобрява проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на водопровода обхващащ поземлен имот с идентификатор 56277.4.89, за селскостопански, горски, ведомствен път, частна общинска собственост по КККР на гр.Пещера и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“ - собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069