Неделя, 23 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 628 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

     Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ VІ-3.348, „Жилищно строителство, търговия и услуги“ в местност „Узун Драгасия“ по КККР на гр.Пещера и одобряване на приложеното задание.

Мотиви: В Община Пещера е постъпило Заявление с вх. № 30-220-4/15.04.2019 г. от „Трансервиз“ ЕООД, БУЛСТАТ 112029579, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул.“Михаил Такев“ № 158, собственик на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера, м.”Узун Драгасия”, съгласно Нотариален акт № 101, том 8, рег. № 1850, дело № 639/ 31.07.2014 г.; Нотариален акт № 169, том ІХ, рег. № 2196, дело № 815/ 11.09.2014 г.; Договор за продажба на поземлен ивмот-частна общинска собственост по реда на ЗОС № 129, том 11, рег. № 2750/26.11.2014 г.; Нотариален акт № 185, том 4, рег. № 534, дело № 1160/ 02.07.2015 г.; Нотариален акт № 17, том 1, рег. № 169, дело № 85/15.02.2018 г.; Нотариален акт № 32, том 2, рег. № 350, дело № 188/22.03.2018 г. и Нотариален акт № 107, том 6, рег. № 1544, дело № 188/25.09.2018 г., за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия“ и отреждането му в УПИ VІ-3.348, Жилищно строителство, търговия и услуги.
Изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за застрояване на собствения си имот в местност „Узун Драгасия“ по КККР на гр.Пещера.
Съгласно изготвената скица-проект се предвижда създаване на УПИ VІ-3.348, „Жилищно строителство, търговия и услуги“ в местност „Узун Драгасия“ по КККР на гр.Пещера. Определя се устройствена зона Жм /жилищно строителство/, с предвиждане на ниско свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия“ и отреждането му в УПИ VІ-3.348, Жилищно строителство, търговия и услуги. Определя се устройствена зона Жм /жилищно строителство/, с предвиждане на ниско свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрява приложеното задание.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069