Петък, 24 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Май 2019г. 10:59ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 05. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция „Бюро по труда“-Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2018г.
Докладва: Анастасия Ваклинова
Директор на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Пещера

2. Информация за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Николай Балабанов – Директор на ЦПЛР - ОДК

3. Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“

4. Изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд.
Докладва: Петър Хамамджиев, Председател на Общински съвет

5. Изменение и допълнение на Наредба за базисни и пазарни цени на недвижими имоти.
Докладва: Петър Хамамджиев, Председател на Общински съвет

6. Именуване на поземлени имоти с начин на трайно ползване – озеленени площи на територията на гр. Пещера
Докладва: д-р Николай Пенев – общински съветник

7. Одобряване проект ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр. Пещера в местност „Баташки път“
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

8. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 в местност „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

9. Предоставяне на поземлен имот в землището на гр. Пещера на наследниците на Христо Петров Якофов.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

10. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 56277.1.555, находящ се в местността „Копривец“, в землището на гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

11. Попълване състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство, ПК по просвета, култура,спорт и туризъм.
Докладва: Петър Хамамджиев, Председател на Общински съвет

12. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069