Вторник, 25 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 631 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

     ОТНОСНО: Информация за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр.Пещера.

 

   Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр.Пещера, взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

   Приема Информация за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069