Вторник, 25 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 635 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Именуване на поземлени имоти с начин на трайно ползване – озеленени площи на територията на гр. Пещера

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на д-р Николай Пенев, общински съветник , взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 18 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1. Поземлен имот с идентификационен номер 56277.502.1156 с начин на трайно ползване – друг вид озеленени площи, находящ се на ул. „Михаил Такев“ се именува „Братя Горови“.
2. Поземлен имот с идентификационен номер 56277.502.1175 с начин на трайно ползване – други вид озеленени площи, находящ се на площад „Христо Ботев“ се именува „Христо Ботев“.
3. Поземлен имот с идентификационен номер 56277.502.1127 с начин на трайно ползване – друг вид озеленени площи, находящ се на улица „Иван Раков“ се именува „Капитан Сафонов“.
4. Поземлен имот с идентификационен номер 56277.501.105 с начин на трайно ползване – друг вид озеленени площи, находящ се на ул. „Михаил Такев“ се именува „Алеко Константинов“.
5. Поземлен имот с идентификационен номер 56277.504.261 с начин на трайно ползване – обществен селищен парк, градина, находящ се на ул. „ Георги Кьосеиванов“ се именува „Централен градски парк“

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 12
“ПРОТИВ”: 8
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069