Сряда, 17 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 638 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Предоставяне на Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот с идентификатор 56277.3.1805, находящ се в гр. Пещера, местност «Луковица» на наследниците на Христо Петров Якофов

Мотиви: След постъпило заявление от наследник на Христо Петров Якофов до Общинска служба по земеделие – гр. Пещера е извършено заснемане на имот с възстановено право на собственост по Решение №178/06.02.1998г. С мотивирано искане с вх. №16-02-2/02.05.2019г. от Общинска служба по земеделие – гр. Пещера се иска предоставяне на имот с площ 3.000 дка в местността „Луковица”, землище на гр. Пещера, идентифициран на терена и отразен в КВС като проектен имот с идентификатор 56277.3.1805 с площ 3.000 дка в местността „Луковица”. Имотът е образуван от имот с идентификатор 56277.3.1283, предаден на община Пещера като имот по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение от 10.05.2011г., одобрено със Заповед № РД-06-80/27.06.2011г. на Директора на ОД “Земеделие” Пазарджик който фигурира под №309.
В мотивираното искане е отбелязано, че по Решение №178/06.02.1998г. на ПК – Пещера имот в местност „Луковица“ с площ 3.000 дка отговаря на идентифициран проектен имот с идентификатор 56277.3.1805 с площ 3.000 дка в местността „Луковица“ с НТП гори и храсти в земеделски земи.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Предоставя на наследниците на Христо Петров Якофов Проектен имот с идентификатор 56277.3.1805 – НТП гори и храсти в земеделски земи с площ 3.000 дка в местността “Луковица”, образуван от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1283, стар № 017005 по Картата на възстановената собственост на землище гр.Пещера, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 56277.3.1280, 56277.3.1589, проектен имот 56277.3.1806.

2. Копие от настоящето решение да се връчи на Общинска служба по земеделие – Пещера и на наследниците на Христо Петров Якофов по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 2

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069