Четвъртък, 30 Ное 2023
РЕШЕНИЕ № 641 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност на Управителя на „Водоснабдяване,канализация и строителство“ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, ул. „Димитър Горов“ № 14-16 ЕИК 822104714 и избор на Временно изпълняващ длъжността управител на „Водоснабдяване,канализация и строителство“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Димитър Горов“ № 14-16


   Общински съвет, след като изслуша предложението на Група общински съветници на БСП при Общински съвет Пещера,след станалите разисквания, на основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 от ЗМСМА и чл.15, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация –Пещера за мандат 2015-2019г., във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1, чл.6, ал.1, т.1 и чл. 10, ал. 1,чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества (Приета с Решение № 7/27.11.2003г.на ОбС Пещера),чл.7, ал.2, т.5 от Устава на Дружеството и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.18, буква „ж“от Договор № 11 от 30.10.2017г.за възлагане на управлението на „Водоснабдяване,канализация и строителство“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, ул. „Димитър Горов“ № ЕИК 822104714 и след станалите разисквания


РЕШИ:


1. Освобождава от длъжност управител Звезделин Вълков Вукев с ЕГНхххххххххх, с постоянен адрес: град Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 153, ет.1 на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ЕООД гр. Пещера, ЕИК 822104714 със седалище и адрес на управление град Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Димитър Горов“ № 14-16, като прекратява овластяването му като управител, без да освобождава същият от отговорност за периода на управление на дружеството.
2. Избира Временно изпълняващ длъжността управител на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Димитър Горов“ № 14-16 ЕИК 822104714, г-н Стефан Иванов Иванчев, ЕГНхххххххххх, град Пещера, улица „Симон Налбант"№ 3 за срок до провеждането на конкурс за избирането на постоянен управител, с месечно възнаграждение четири брутни минимални заплати за страната.
3. Общински съвет задължава Кмета на Община Пещера да подпише Заповед за прекратяване на пълномощията на досегашния управител Звезделин Вълков Вукев, ЕГНхххххххххх, с постоянен адрес:град Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза" №153, ет.1 и да сключи договор за временно възлагане управлението на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Димитър Горов“ № 14-16 ЕИК 822104714,с новоизбрания временно управляващ управител Стефан Иванов Иванчев, ЕГНхххххххххх, град Пещера, улица „Симон Налбант"№ 3 до провеждането на конкурс за избор на постоянен управител на дружеството.
4. Общински съвет оправомощава новоизбрания Временно изпълняващ длъжността управител на дружеството „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД гр. Пещера, ЕИК 822104714 , със седалище и адрес на управление град Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Димитър Горов“ № 14-16, г-н Стефан Иванов Иванчев, ЕГНхххххххххх , град Пещера,улица"Симон Налбант"№ 3, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за вписването в Търговския регистър на всички настъпили промени в дружеството, като за тази цел има право да упълномощава и трети лица.
Настоящето решение се приема от Общински съвет – Пещера в качеството му на общо събрание на търговското дружество „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД гр. Пещера, ЕИК 822104714, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Димитър Горов“ №14-16, не представлява индивидуален административен акт и влиза в сила от датата на неговото приемане.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 11
“ПРОТИВ”: 9
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069