Четвъртък, 30 Ное 2023
РЕШЕНИЕ № 642 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

  ОТНОСНО: Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

    Общинският съвет, след като изслуша информацията, взе предвид становищата на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.35 от ЗСП и чл.52 от ППЗСП,

РЕШИ:

   Приема Информацията за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (Informacia _ OSOKOSU.doc)Informacia _ OSOKOSU.doc[ ]63 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069