Събота, 09 Дек 2023
РЕШЕНИЕ № 643 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   Относно: Вземане на решение за задължаване на Кмета на Община Пещера да предостави информация за заплатите на работещите в общинска администрация по длъжности

     След проведените разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 , т. 5 и т.6 , във връзка с чл. 33 от ЗМСМА, Общински съвет- Пещера

РЕШИ:


Задължава Кмета на Община Пещера да предостави:

Информация за брутните месечни възнаграждения по длъжностно щатно разписание за всички щатове в Общинска администрация – Пещера за 2019 година.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 11
“ПРОТИВ”: 10
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069