Четвъртък, 30 Ное 2023
РЕШЕНИЕ № 644 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

  ОТНОСНО:Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г.


  Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера за възникнала необходимост от актуализация на бюджета за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г., становищата на постоянните комисии, във връзка с чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


РЕШИ:


  Актуализира бюджета на Община Пещера за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г. както следва:
По разходите:
Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда „
Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ гр. Пещера ОП“ЧПОИ“

  Видове разходи § общо
1. Разходи за текущ ремонт 1030 (50000)
  общо   (50 000)

Дейност 606“Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ ОП“ЧПОИ“ гр. Пещера

  Видове разходи § общо
1. Разходи за материали 1015 45 000
2. Разходи за вода, горива и енергия 1016 5 000
  общо   50 000

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069