Петък, 14 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 645 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г.


   Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера за възникнала необходимост от актуализация на бюджета за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г., становищата на постоянните комисии, във връзка с чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


РЕШИ:


   Актуализира бюджета на Община Пещера за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г. както следва:

По разходите:
Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ ОП „Паркинги и пазари“ гр. Пещера

  Видове разходи § общо
1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 (3 712)
2. Достаовка на кабина за ОП "ПП" гр. Пещера 5206 760
3. Доставка и монтаж на 6 бр. бариери за ОП "ПП" гр. Пещера 5206 2 952
  общо   0

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069