Петък, 14 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 646 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53
   Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.501.75 по КККР на с.Радилово /УПИ ХІ-75 по ПУП на с.Радилово/, кв. 10 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 38-39 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.501.75 по КККР на с.Радилово /УПИ ХІ-75 по ПУП на с.Радилово/, кв. 10 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 38-39 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера, съгласно скица-предложение.
2. На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ Кметът на Община Пещера да допусне с мотивирано предписание изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на част от кв. 10 по плана на с.Радилово, общ.Пещера на улица с о.т. 38-39.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069