Четвъртък, 30 Ное 2023
РЕШЕНИЕ № 647 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   Относно: Обособяване на общински полски път за осигурявае на достъп до поземлени имоти 56277.3.19; 56277.3.23; 56277.3.28; 56277.3.29; 56277.3.32; 56277.3.33; 56277.3.193; 56277.3.205 гр.Пещера, КККР одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. местност „Узун Драгасия“ гр.Пещера

  Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.1 от ЗОС, § 14, ал.1 и ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, § 5, т.73 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и във връзка с чл.6 от ЗОС и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

Общински съвет Пещера предоставя имот с идентификатор 56277.3.20, с начин на трайно ползване - Пасище, с площ 532 кв.м., стар номер 12273, находящ се в местност „Узун Драгасия“ по КК на гр.Пещера, предаден на община Пещера с протоколно решения № 01П 3-19 от 29.03.2017г. одобрено със Заповед № РД-06-69/07.04.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Пазарджик на Община Пещера за реализиране на проект: Обособяване на общински полски път за осигурявае на достъп до поземлени имоти 56277.3.19; 56277.3.23; 56277.3.28; 56277.3.29; 56277.3.32; 56277.3.33; 56277.3.193; 56277.3.205 гр.Пещера КККР одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. местност „Узун Драгасия“ гр.Пещера

Имотът да бъде изключен от списъка по чл.19 от ЗСПЗЗ на гр.Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069