Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 648 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

    Относно: Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за Поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера

    Мотиви: С Решение №557/29.11.2018г. Общински съвет –Пещера е дал съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на УПИ ІХ-ОбНС, УПИ VІІІ-ОбНС, УПИ VІІ-ОбНС, УПИ VІ-ОбНС, УПИ V-ОбНС, УПИ ІV-ОбНС, УПИ ІІІ-ОбНС, УПИ ІІ-ОбНС до УПИ І-2904 по ПУП на гр.Пещера към улица с о.т. 1070-1069-1068-1067-1066-1065 с идентификатор 56277.505-9511 по КККР на гр.Пещера в кв. 216 по ПУП на гр. Пещера и коригиране широчината на улицата на 8.00 м.
Изготвен е Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ за жилищно строителство за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера, собственост на Васка Иванова Гудова и Яна Иванова Станкинова, съгласно нотариален акт №4, том І, рег. №53, дело №4 от 2017г., части от който попадат в УПИ VІІ-ОбНС, УПИ VІІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС, кв.216.
Вследствие на разработката към УПИ VІІ-101 се придават 42 кв.м, представляващи Проектен имот с идентификатор 56277.505.333, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.102.
Към новопроектиран УПИ VІІІ-334, 335, 338 се придават 42 кв.м, представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.334, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.101 и 28 кв.м, представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.338, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.9511 – публична общинска собственост.
В новопроектиран УПИ ІХ-339, 342, 343 попадат 17 кв.м, представляващи проектен имот с идентификатор 56277.505.343, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.104 и 179 кв.м, представляващи проектен имот с идентификатор 56277.505.342, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.9511 – публична общинска собственост.
В УПИ І-за техническа инфраструктура, кв.17 попадат 13 кв.м, представляващи проектен имот с идентификатор 56277.505.341, получени от поземлен имот с идентификатор 56277.505.103 и 79 кв.м, представляващи проектен имот с идентификатор 56277.505.345, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.104.
В УПИ І-детско заведение, кв.217 попадат 14 кв.м, представляващи проектен имот с идентификатор 56277.505.336, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.102.
В улица с о.т. 1077-985-986 попадат 50 кв.м, представляващи проектен поземлен имот
56277.505.332, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.101 и 370 кв.м, представляващи проектен имот с идентификатор 56277.505.337, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.102.
В улица с о.т. 1070-977-985 попадат 323 кв.м, представляващи проектен имот с идентификатор 56277.505.340, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.103 и 83 кв. м, представляващи проектен имот с идентификатор 56277.505.344, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.104.

В общинска администрация е постъпило писмо с вх. №30-51-55/28.11.2017г. от Васка Иванова Гудова и Яна Иванова Станкинова, с което се иска Общински съвет Пещера да вземе решение за безвъзмездно придобиване право на собственост върху проектен имот, тяхна собственост, а именно:
Проектен имот с идентификатор 56277.505.337 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка петстотин и пет точка триста тридесет и седем), с площ 370 кв.м, от проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на УПИ ІХ-ОбНС, УПИ VІІІ-ОбНС, УПИ VІІ-ОбНС, УПИ VІ-ОбНС, УПИ V-ОбНС, УПИ ІV-ОбНС, УПИ ІІІ-ОбНС, УПИ ІІ-ОбНС до УПИ І-2904 по ПУП на гр.Пещера към улица с о.т. 1070-1069-1068-1067-1066-1065 с идентификатор 56277.505-9511 по КККР на гр.Пещера в кв. 216 по ПУП на гр. Пещера и коригиране широчината на улицата на 8.00 м., с който проект се изменя кадастралната карта на гр. Пещера, като проектния имот е при съседи: проектен имот с идентификатор 56277.505.333, поземлен имот с идентификатор 56277.505.331, поземлен имот с идентификатор 56277.505.9513, проектен имот с идентификатор 56277.505.335,поземлен имот с идентификатор 56277.505.103, проектен имот с идентификатор 56277.505.336, като тази площ се приобщава към улица с о.т. 985-986, собственост на Община Пещера, съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ.

Към новосъздадения УПИ VІІІ-334, 335, 338 (проектен имот с идентификатор 56277.505.335 с площ 674 кв.м) се присъединява проектен имот с идентификатор 56277.505.338 с площ 28 кв.м, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.9511 – публична общинска собственост, който е при съседи: проектен имот с идентификатор 56277.505.346, проектен имот с идентификатор 56277.505.331, проектен имот с идентификатор 56277.505.334, проектен имот с идентификатор 56277.505.335, поземлен имот с идентификатор 56277.505.103. Необходимо е същият да бъде обявен за частна общинска собственост.

Изготвени са пазарни оценки на Проектен имот с идентификатор 56277.505.337 и на Проектен имот с идентификатор 56277.505.338 в размер на съответно на 2350.00 лв. и 180 лв.

     Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.15 от ЗУТ, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Обява проектен имот с идентификатор 56277.505.338 с площ 28 кв.м, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.9511 – публична общинска собственост, който е при съседи: проектен имот с идентификатор 56277.505.346, проектен имот с идентификатор 56277.505.331, проектен имот с идентификатор 56277.505.334, проектен имот с идентификатор 56277.505.335, поземлен имот с идентификатор 56277.505.103 за частна общинска собственост.

ІІ. Дава съгласие безвъзмездно да бъде придобито право на собственост върху проектен имот, собственост на Васка Иванова Гудова и Яна Иванова Станкинова, а именно:
Проектен имот с идентификатор 56277.505.337 с площ 370 кв.м, при съседи: проектен имот с идентификатор 56277.505.333, поземлен имот с идентификатор 56277.505.331, поземлен имот с идентификатор 56277.505.9513, проектен имот с идентификатор 56277.505.335,поземлен имот с идентификатор 56277.505.103, проектен имот с идентификатор 56277.505.336, като тази площ се приобщава към улица с о.т. 985-986, собственост на Община Пещера, съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ.

ІІІ. След прехвърляне на собствеността проектен имот 56277.505.337 да придобие статут на публична общинска собственост.

ІV. Упълномощава Кмета на общината да подпише Предварителен договор с Васка Иванова Гудова и Яна Иванова Станкинова, като след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ да подпише окончателен договор.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216