Вторник, 25 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 649 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Отдаване под наем на Недвижим имот-частна общинска собственост с идентификатор 56277.3.70, находящ се в местн. “Узун драгасия”, землище на гр.Пещера

Мотиви: Към имота има заявен интерес за ползването му под наем. Същият не е необходим за нуждите на Общината.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.41, ал.2 и чл.43, ал.1 и ал.5 от Закона за горите, чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2019 г. като в т.ІV „Описание на имотите за провеждане на процедури за отдаване под наем“ добавя както следва:

Поземлен имот с идентификатор 56277.3.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ 321 кв.м, адрес на поземления имот: местност “Узун драгасия”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 012058, категория на земята при неполивни условия: девета, при граници на имота: 56277.3.178, 56277.3.71, 56277.3.69, ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 56277.3.70.1 със застроена площ 7 кв.м, актуван с АОС №796/28.05.2019г.

ІІ. Имотът да се отдаде под наем при условие, че се спазва ограничението трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок при начална тръжна цена в размер на 70.00 лв./годишно.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Пещера да организира процедура за отдаване под наем на имота по т.І

ІV.Вид на процедурата - публичен търгов с явно наддаване.

V.Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена.

V. Срок на договора за наем – 5 години.

VІ. В случай, че бъдат подадени искания за предоставяне на гореописания имот по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ договорът за наем да бъде прекратен предсрочно, което условие да се включи като клауза в договора за наем.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069