Сряда, 17 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 650 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   Относно: Придобиване на имоти, собственост на ПК „Напредък“, с.Радилово, представляващи идеални части от поземлен имот с идентификатор 61371.501.326 и самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 61371.501.326.6.1 и 61371.501.326.6.2

Мотиви: С придобиването на собствеността ще се извърши промяна в местонахождението на работни места на администрация в кметство с.Радилово с цел подобряване на работата им и облекчаване достъпа на гражданите до тях.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, ал.2 и ал.9, т.4 от ЗОС, чл.23, ал.2, т.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Включва в т. V «Имоти, за които ще се активират преписки за придобиване от общината» на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019г., както следва:
50/1750 (петдесет върху хиляда седемстотин и петдесет) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 61371.501.326 (шестдесет и една хиляди триста седемдесет и едно точка петстотин и едно точка триста двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-1633/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: с. Радилово, п.к. 4690, ул. «Георги Ангелиев» № 39-43, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, площ на целия имот: 1733 кв.м, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 326, кв.32, парцел І, при съседи: 61371.501.2621, 61371.501.336, 61371.501.2539, 61371.501.2546, 61371.501.327,
ведно с построените в него:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61371.501.326.6.1 (шестдесет и една хиляди триста седемдесет и едно точка петстотин и едно точка триста двадесет и шест точка шест точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-1633/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: с. Радилово, п.к. 4690, ул. «Георги Ангелиев» № 43, ет.1. Самостоятелният етаж се намира в сграда №6, разположена в поземлен имот с идентификатор 61371.501.326, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 50.00 кв.м, прилежащи части: избено помещение №1 с площ 16 кв.м в югозападната част на подземния етаж, както и припадащите се идеални части от общите части на сградата, ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 61371.501.326.6.5. Стар идентификатор: няма.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61371.501.326.6.2 (шестдесет и една хиляди триста седемдесет и едно точка петстотин и едно точка триста двадесет и шест точка шест точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-1633/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: с. Радилово, п.к. 4690, ул. «Георги Ангелиев» № 43, ет.1. Самостоятелният етаж се намира в сграда №6, разположена в поземлен имот с идентификатор 61371.501.326, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 81.00 кв.м, прилежащи части: избено помещение №2 с площ 16 кв.м в югозападната част на подземния етаж, както и припадащите се идеални части от общите части на сградата, ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61371.501.326.6.3, под обекта: няма, над обекта: 61371.501.326.6.6. Стар идентификатор: няма.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор с ПК „Напредък“, с.Радилово, за придобиване правото на собственост върху имотите по т.І за сумата в размер на 32 000 лв., включваща всички разходи и такси по сделката. които средства да бъдат осигурени от общинския бюджет.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069