Сряда, 17 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 651 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   Относно: Поставяне на Приемна на РУ на МВР на територията на кв. „Eдиверена“ , гр. Пещера, на северния тротоар на ул. „Родопа“, между о.т. 748 и о.т. 749 /в общински имот с идентификатор:56277.503.9695 по КККР на гр. Пещера/, кв. 164, по плана на гр. Пещера.

Мотиви за допускане на изменението:
Приемната ще бъде преместваем обект – сглобяема едноетажна конструкция, разположена южно пред УПИ I безвредна промишленост /имот на „Биовет“ АД/, с размери 10.00м/4.50м – общо до 45.00 м2, на северния тротоар на ул. „Родопа“, между о.т. 748 и о.т. 749 /в общински имот с идентификатор:56277.503.9695 по КККР на гр. Пещера/, кв. 164, по плана на гр. Пещера.
Приемната е необходима за нуждите на РУна МВР, гр. Пещера, за осигуряване реда и спокойствието на жителите на кв.„Eдиверена“, гр. Пещера.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.2 и ал.3 и чл.6, ал. 1 от Наредба за реда и условията за разрешаване на разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :

1. Съгласува приложената Схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на Приемна на РУ на МВР на територията на кв. „Eдиверена“ , гр. Пещера с площ –45,00 кв.м., в кв. 164, ул. „Родопа“, между о.т.748 и о.т.749/имот с идентификатор: 56277.503.9695, по КККР на гр. Пещера/.
2. Разрешава безвъзмездно поставяне и ползване на Приемна на РУ на МВР на територията на кв. „Eдиверена“ , гр. Пещера с площ до 45,00 кв.м.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069