Четвъртък, 25 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 652 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

   ОТНОСНО: Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2019г. – м. юни 2019г.

 

    Общинският съвет, след като изслуша информацията, взе предвид становищата на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

РЕШИ:

Приема информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2019г. – м. юни 2019г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 11
“ПРОТИВ”: 4
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 3

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069