Събота, 13 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 653 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

    Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода януари-юни 2019г.

 

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на Постоянната комисия по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, Постоянната комисия по общинска собственост и европейски програми, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Приема Отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода януари-юни 2019г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пеще

Attachments:
Download this file (prodajbi-ian-iuni-19.doc)prodajbi-ian-iuni-19.doc[ ]58 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069