Четвъртък, 28 Сеп 2023
РЕШЕНИЕ № 654 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2019г. – юни 2019г.

 

   Общинският съвет след като изслуша отчета, взе предвид становището на ПК на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.6 от същия закон

Р Е Ш И :

Приема Отчета за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за
периода месец януари 2019г. – юни 2019г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069