Четвъртък, 28 Сеп 2023
РЕШЕНИЕ № 655 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54


    ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Мотиви: Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). Не се изисква съфинансиране от кандидата.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26.08.2019г.


   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, във връзка с чл.21, ал.1, т.12, т.23, и ал.2 от ЗМСМА,


Р Е Ш И :


1. Дава съгласие Община Пещера да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Пещера да извърши всички необходими действия за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069