Четвъртък, 23 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 656 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

   ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „Рекултивация на съществуващо сметище имот с идентификатор 56277.3.1289, местност Луковица, по плана на град Пещера“.

    Общинският съвет - Пещера, след като изслуша и обсъди предложението на Кмета на Община Пещера и намира същото за законосъобразно и мотивирано, тъй като с кандидатстване по процедурата и реализиране на проекта за закриването и рекултивацията на съществуващото общинско депо ще се преустанови неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда, след приключване на експлоатацията му. С предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „Рекултивация на съществуващо сметище имот с идентификатор 56277.3.1289, местност Луковица, по плана на град Пещера“

Р Е Ш И:

1. Да даде съгласие на Община Пещера да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „ Рекултивация на съществуващо сметище имот с идентификатор 56277.3.1289, местност Луковица, по плана на град Пещера“;

2. Да възложи на Кмета на Община Пещера да извърши всички необходими действия за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „ Рекултивация на съществуващо сметище имот с идентификатор 56277.3.1289, местност Луковица, по плана на град Пещера“.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069