Четвъртък, 28 Сеп 2023
РЕШЕНИЕ № 657 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54


   ОТНОСНО: Предоставяне на Недвижим имот - Поземлен имот с идентификатор 56277.3.14, находящ се в гр. Пещера, местност «Узун драгасия» на наследниците на Атанас Георгиев Юнаков

Мотиви: След постъпило заявление от наследник на Атанас Георгиев Юнаков до Общинска служба по земеделие – гр. Пещера е извършено заснемане на имот с възстановено право на собственост по Решение №958/0.05.1998г. С мотивирано искане с вх. . №16-02-3/28.06.2019г. от Общинска служба по земеделие – гр. Пещера се иска предоставяне на имот с площ 2.500 дка в местността „Бялча”, землище на гр. Пещера, идентифициран на терена и отразен в КВС като поземлен имот с идентификатор 56277.3.14 с площ 1.753 дка в местността „Узун драгасия”. Имотът е образуван от разделянето на имот №012271 по КВС с площ 2.733 дка с НТП – пасище, мера, предаден на Община Пещера като имот по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение от 15.10.2008г., одобрено със Заповед № 90/04.12.2008г. на Директора на ОД “Земеделие” Пазарджик който фигурира в Приложение №1 към заповедта под № 46.
В мотивираното искане е отбелязано, че по Решение №958/02.05.1997г. на ПК – Пещера имот в местност „Бялча“ с площ 2.500 дка отговаря на идентифициран поземлен имот с идентификатор 56277.3.14 с площ 1.7530 дка в местността „Узун драгасия“ с НТП пасище.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и след станалите разисквания

Р Е Ш И :


1. Предоставя на наследниците на Атанас Георгиев Юнаков Поземлен имот с идентификатор 56277.3.14 – НТП пасище с площ 1.753 дка в местността “Узун драгасия”, образуван от образуван от разделянето на имот №012271 по КВС с площ 2.733 дка на землище гр.Пещера, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 56277.3.12, 56277.3.13, 56277.3.181, 56277.3.19, 56277.3.15, 56277.3.11.
2. Копие от настоящето решение да се връчи на Общинска служба по земеделие – Пещера и на наследниците на Атанас Георгиев Юнаков по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069