Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 658 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54
    Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375, в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Мотиви: Изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375, в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за застрояване на собствения си имот, като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 и отреждането му в УПИ ХХVІ-3.1375, „Търговия и услуги с цветни метали и площадка за разкомплектоване на автомобили“ в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и одобрява приложеното задание.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069