Четвъртък, 28 Сеп 2023
РЕШЕНИЕ № 660 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54

    Относно: Вземане на решение за отдаване под наем на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Свиленград във връзка с писмо вх. № 03-37-1/26.07-2019г.

Мотиви: Във връзка с писмо вх. № 03-37-1/26.07-2019г. от инж. Георги Манолов, в качеството му на кмет на Община Свиленград и възникнал сериозен проблем в следствие на извършен вандалски акт считам, че следва да се отзовем на молбата за съдействие. Предлагам да се отдаде под наем на Община Свиленград камион марка IVECO, рег. № РА 5746 КК, за срок от три месеца, при наемна цена от 2000 лв /две хиляди лева/ на месец. Това няма да попречи на нормалния работен процес по сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община Пещера.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 19. от ЗОС, чл. 5, ал.1, т. 4, чл. 10, т. 2 от Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отдаване под наем на камион IVECO, рег. № РА 5746 КК.
2. Упълномощи Кмета на Община Пещера, да сключи Договор за наем на камион IVECO, рег. № РА 5746 КК, за срок от три месеца, при наемна цена от 2000 лв /две хиляди лева/ на месец.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069