Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 672 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на отстъпено право на строеж в размер на 21 кв.м за построяане на Гараж №212 в ПИ с идентификатор 56277.501.311, гр. Пещера

 

Мотиви: С продажбата ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

  Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2019 г. в т.ІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за учредяване на ограничени вещни права” включи както следва:

Отстъпено право на строеж в размер на 21 кв.м за построяване на Гараж №212 в Поземлен имот с идентификатор 56277.501.311 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 9254 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Симон Налбант“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 27, парцел ІІ. Граници на имота: 56277.501.316, 56277.501.318, 56277.501.315, 56277.501.317, 56277.501.686, 56277.501.312, 56277.501.313, 56277.501.314, 56277.501.9625, 56277.501.9638, актуван с АОС № 518/25.01.2016г. Граници на отстъпеното право на строеж Граници на отстъпеното право на строеж: север-Гараж №53 (Сграда 56277.501.311.531 юг-Гараж №213, изток и запад-поземлен имот 56277.501.311.

ІІ. Откриване на процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на:

Отстъпено право на строеж в размер на 21 кв.м за построяване на Гараж №212 в Поземлен имот с идентификатор 56277.501.311 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 9254 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Симон Налбант“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 27, парцел ІІ. Граници на имота: 56277.501.316, 56277.501.318, 56277.501.315, 56277.501.317, 56277.501.686, 56277.501.312, 56277.501.313, 56277.501.314, 56277.501.9625, 56277.501.9638, актуван с АОС № 518/25.01.2016г. Граници на отстъпеното право на строеж Граници на отстъпеното право на строеж: север-Гараж №53 (Сграда 56277.501.311.531 юг-Гараж №213, изток и запад-поземлен имот 56277.501.311.

ІІІ. Приема изготвената пазарна оценка на отстъпеното право на строеж в размер на 620.00 лв. без ДДС, върху която да се начислят съответните данъци и такси.

ІV. Определя процедура за продажба – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, равна на пазарната оценка в размер на 620.00 лв. без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея.

V. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба .

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069