Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 673 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
Относно: Изразяване на предварително съгласие за възмездно учредяване право на преминаване и прокарване в полза на „Биовет“ АД през общински имоти: Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9710 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 816 кв.м., стар номер 7060, с общо засегната площ от 15 кв.м., поземлен имот с идентификатор 56277.503.9711 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид озеленени площи, с площ от 314 кв.м., стар номер 7061, с общо засегната площ от 6 кв.м., поземлен имот с идентификатор 56277.503.9712 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 704 кв.м., с общо засегната площ от 13 кв.м., поземлен имот с идентификатор 56277.503.9749 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За второстепенна улица, с площ от 427 кв.м., стар номер 4082, с общо засегната площ от 26 кв.м., с обща засегната площ на всички общински имоти от 60 кв.м.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1. Изразява предварително съгласие за възмездно учредяване право на преминаване и прокарване в полза на „Биовет“ АД през имоти собственост на Община Пещера:
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9710 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 816 кв.м., стар номер 7060, с общо засегната площ от 15 кв.м.
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9711 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид озеленени площи, с площ от 314 кв.м., стар номер 7061, с общо засегната площ от 6 кв.м.
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9712 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 704 кв.м., с общо засегната площ от 13 кв.м.
- Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9749 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За второстепенна улица, с площ от 427 кв.м., стар номер 4082, с общо засегната площ от 26 кв.м., с обща засегната площ на всички общински имоти от 60 кв.м.
2. Разрешава изработването на трасировъчен план

3. Одобрява приложеното задание

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069