Четвъртък, 23 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 675 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 с площ от 26 957кв.м. по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване, като се обособят 67 /шестдесет и седем/ броя самостоятелни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 и образуването на нови 9 /девет/ броя квартали и одобри приложеното задание.

Мотиви: Изработването на проект за ПУП-ПЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 по КККР, местност „Луковица” на гр.Пещера е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за реализиране на жилищно застрояване, като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

Разрешава изработване на проект за ПУП-ПЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 с площ от 26 957кв.м. по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване, като се обособят 67 /шестдесет и седем/ броя самостоятелни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643, разположени в 9 /девет/ броя нови квартали със съответните обслужващи улици и одобрява приложеното задание.

Съгласно приложените скица – предложение и задание:
В новообразувания квартал 182а попадат следните новообразувани урегулирани поземлени имоти:
- УПИ І-3.1616, За озеленяване; УПИ ІІ-3.1617, За озеленяване. Определя се зона „Оз“ /озеленяване/, с устройствени показатели: плътност на застрояване до 10 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ максимално 0,1, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- УПИ ІІІ-3.1618, За жилищно строителство; УПИ ІV-3.1619, За жилищно строителство; УПИ V-3.1620, За жилищно строителство; УПИ VІ-3.1621, За жилищно строителство; УПИ VІІ-3.1622; За жилищно строителство; УПИ VІІІ-3.1623, За жилищно строителство; УПИ ІХ-3.1624, За жилищно строителство; УПИ Х-3.1625, За жилищно строителство; УПИ ХІ-3.1626, За жилищно строителство; УПИ ХІІ-3.1627, За жилищно строителство; УПИ ХІІІ-3.1628, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- УПИ ХІV-3.1629, За отдих, спорт и озеленяване. Определя се зона „Ос“ /отдих и спорт/, с устройствени показатели: плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ максимално 0,8, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- УПИ ХV-3.1630, За озеленяване и алеи. Определя се зона „Оз“ /озеленяване/, с устройствени показатели: плътност на застрояване до 10 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ максимално 0,1, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- УПИ ХVІ-3.1631, За жилищно строителство; УПИ ХVІІ-3.1632, За жилищно строителство; УПИ ХVІІІ-3.1633, За жилищно строителство; УПИ ХІХ-3.1634, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- УПИ ХХ-3.1635, За озеленяване. Определя се зона „Оз“ /озеленяване/, с устройствени показатели: плътност на застрояване до 10 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ максимално 0,1, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
В новообразувания квартал 182б попадат следните новообразувани урегулирани поземлени имоти:
- УПИ ІІ-3.1637, За жилищно строителство; УПИ ІІІ-3.1638, За жилищно строителство; УПИ ІV-3.1639, За жилищно строителство; УПИ V-3.1640, За жилищно строителство; УПИ VІ-3.1641, За жилищно строителство; УПИ VІІ-3.1642, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
В новообразувания квартал 182в попадат следните новообразувани урегулирани поземлени имоти:
- УПИ І-3.1644, За жилищно строителство; УПИ ІІ-3.1645, За жилищно строителство; УПИ ІІІ-3.1646, За жилищно строителство; УПИ ІV-3.1647, За жилищно строителство; УПИ V-3.1648, За жилищно строителство; УПИ VІ-3.1649, За жилищно строителство; УПИ VІІ-3.1650, За жилищно строителство; УПИ VІІІ-3.1651, За жилищно строителство; УПИ ІХ-3.1652, За жилищно строителство; УПИ Х-3.1653, За жилищно строителство; УПИ ХІ-3.1654, За жилищно строителство; УПИ ХІІ-3.1655, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
В новообразувания квартал 182г попадат следните новообразувани урегулирани поземлени имоти:
- УПИ І-3.1656, За жилищно строителство; УПИ ІІ-3.1657, За жилищно строителство; УПИ ІІІ-3.1658, За жилищно строителство; УПИ ІV-3.1659, За жилищно строителство; УПИ V-3.1660, За жилищно строителство; УПИ VІ-3.1661, За жилищно строителство; УПИ VІІ-3.1662, За жилищно строителство; УПИ VІІІ-3.1663, За жилищно строителство; УПИ ІХ-3.1664, За жилищно строителство; УПИ Х-3.1665, За жилищно строителство; УПИ ХІ-3.1666, За жилищно строителство; УПИ ХІІ-3.1667, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
В новообразувания квартал 182д попадат следния новообразуван урегулиран поземлен имот:
- УПИ ІV-3.1671, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
В новообразувания квартал 182е попадат следния новообразуван урегулиран поземлен имот:
- УПИ ІV-3.1677, За КОО и трафопост. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
В новообразувания квартал 182ж попадат следните новообразувани урегулирани поземлени имоти:
- УПИ І-3.1679, За жилищно строителство; УПИ ІІ-3.1680, За жилищно строителство; УПИ ІІІ-3.1681, За жилищно строителство; УПИ ІV-3.1682, За жилищно строителство; УПИ V-3.1683, За жилищно строителство; УПИ VІ-3.1684, За жилищно строителство; УПИ VІІ-3.1685, За жилищно строителство; УПИ VІІІ-3.1686, За жилищно строителство; УПИ ІХ-3.1687, За жилищно строителство; УПИ Х-3.1688, За жилищно строителство; УПИ ХІ-3.1689, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
В новообразувания квартал 182и попадат следните новообразувани урегулирани поземлени имоти:
- УПИ І-3.1691, За жилищно строителство; УПИ ІІ-3.1692, За жилищно строителство; УПИ ІІІ-3.1693, За жилищно строителство; УПИ ІV-3.1694, За жилищно строителство; УПИ V-3.1695, За жилищно строителство; УПИ VІ-3.1696, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
- УПИ VІІ-3.1697, за КОО, детска площадка и озеленяване. Определя се зона „Оо“ /обществено обслужване./, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м, плътност на застрояване до 40 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
В новообразувания квартал 182к попада следния новообразуван урегулиран поземлен имот:
- УПИ ІІ-3.1699, За жилищно строителство. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Обособяват се нови улици с широчина от 12 м /7 м платно и 2х2,50 м тротоари/, с новообразувани о.т. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-17-18-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27 и о.т. 5-10-16-25-24-23-22-31 и улици с о.т. 9-10-11-12-13 и о.т. 17-16; о.т. 18-19-20-21-22, зо обслужване на части новообразуваните квартали и урегулирани поземлени имоти.
Съгласно приложените скици – предложения и задание се предвижда ниско жилищно застрояване, както и необходимите площи за транспортна и техническа инфраструктура, обществено обслужване и озеленяване с устройствени зони - Жм /ниско застрояване с малка височина/, Оз /озеленяване/, Ос /отдих и спорт/, Оо /обществено обслужване/ и устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069