Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 679 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57
   Относно: Отмяна на Решение № 670/29.08.2019г. и изменение и допълнение на Решение №648/27.06.2019г.

Мотиви: В общинска администрация е постъпило писмо с вх. №11-07-48/10.09.2019г. от Районна прокуратура-Пещера относно Решение №670/29.08.2019г. на Общински съвет – Пещера, с което се иска същото да се отмени или измени.

Във връзка със заявление с вх. №94В-1326-2#1/29.05.2019г. от Васка Иванова Гудова и Яна Иванова Станкинова, Общински съвет-Пещера прие решение №648/27.06.2019г. за безвъзмездно придобиване право на собственост от Община Пещера върху проектен имот, тяхна собственост, а именно:
Проектен имот с идентификатор 56277.505.337 с площ 370 кв.м, от проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр. Пещера, с който проект се изменя кадастралната карта на гр. Пещера, като проектния имот е при съседи: проектен имот с идентификатор 56277.505.333, поземлен имот с идентификатор 56277.505.331, поземлен имот с идентификатор 56277.505.9513, проектен имот с идентификатор 56277.505.335, поземлен имот с идентификатор 56277.505.103, проектен имот с идентификатор 56277.505.336, и тази площ се приобщава към улица с о.т. 985-986, собственост на Община Пещера.
Към новосъздадения УПИ VІІІ-334, 335, 338 (проектен имот с идентификатор 56277.505.335 с площ 674 кв.м) съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за Поземлен имот с идентификатор 56277.505.102се приобщава проектен имот с идентификатор 56277.505.338 с площ 28 кв.м, получен от поземлен имот с идентификатор 56277.505.9511 – публична общинска собственост, който е при съседи: проектен имот с идентификатор 56277.505.346, проектен имот с идентификатор 56277.505.331, проектен имот с идентификатор 56277.505.334, проектен имот с идентификатор 56277.505.335, поземлен имот с идентификатор 56277.505.103. Същият с Решение №648/27.06.2019г. беше обявен за частна общинска собственост.
Изготвени бяха пазарни оценки на Проектен имот с идентификатор 56277.505.337-частна собственост и на Проектен имот с идентификатор 56277.505.338-общинска собственост, съгласно които стойността им е в размер на съответно на 2350.00 лв. и 180 лв.
Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.3 от ЗУТ „Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи.“. Собствениците на засегнатия поземлен имот с идентификатор 56277.505.102, от който се образува УПИ VІІІ-334,335,338, със заявление с вх. №94В-1326-2#1/29.05.2019г. изразяват съгласие за безвъзмездно придобиване право на собственост от Община Пещера върху Проектен имот с идентификатор 56277.505.337 с площ 370 кв.м. Тъй като в Решение №670/29.08.2019г. не беше отбелязано съгласието на Община Пещера относно придобиването на проектен имот с идентификатор 56277.505.338 с площ 28 кв.м – частна собственост същото беше допълнено с Решение № 648/27.06.2019г. на Общински съвет-Пещера.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.15, ал.3 и ал.11 от ЗУТ от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Отменя Решение № 670/29.08.2019г.

2. Изменя и допълва Решение № 648/27.06.2019г. както следва:

А) т.ІІ и т.ІІІ се обединяват в една т.ІІ със следното съдържание:

ІІ. Обявява Проектен имот с идентификатор 56277.505.337 с площ 370 кв.м, при съседи: проектен имот с идентификатор 56277.505.333, поземлен имот с идентификатор 56277.505.331, поземлен имот с идентификатор 56277.505.9513, проектен имот с идентификатор 56277.505.335, поземлен имот с идентификатор 56277.505.103, проектен имот с идентификатор 56277.505.336, който се приобщава към улица с о.т. 985-986 съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за Поземлен имот с идентификатор 56277.505.102, за публична общинска собственост.

Б) създава се нова т. ІІІ със следното съдържание
„Упълномощава Кмета на общината да сключи предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ с Васка Иванова Гудова и Яна Иванова Станкинова, като със същия договор:
а) Проектен имот с идентификатор 56277.505.338 с площ 28 кв.м, обявен за частна общинска собственост, се придаде към УПИ VІІІ-334,335,338 (проектен имот 56277.505.335) в съответствие с изготвения Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за Поземлен имот с идентификатор 56277.505.102;
б) Проектен имот с идентификатор 56277.505.337 с площ 370 кв.м, обявен за публична общинска собственост, се придаде към улица с о.т.985-986 в съответствие с изготвения Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за Поземлен имот с идентификатор 56277.505.102;
в) За придаваните площи никоя от страните не дължи доплащане на другата;

В) т. ІV да добие следното съдържание:
Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед за одобряване на Проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за Поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 като след влизане в сила на същата да подпише окончателен договор в съответствие с разпоредбата на чл.15, ал.11 от ЗУТ.

Общ брой на общинските съветници:21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069