Четвъртък, 08 Юни 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Януари 2020г. 17:37ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 01. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера.
Докладва: Гълъбина Карамитрева,
Председателят на Временната комисия


2. Попълване състава на ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, ПК по териториално и селищно устройство.

Докладва: д-р Николай Пенев,
Председател на Общински съвет

3. Приемане на поименен списък на съдебни заседатели за Районен съд - Пещера и съдебни заседатели за Окръжен съд –Пазарджик.
Докладва: Георги Смилянов, Председател на Временната комисия за избор на съдебни зседатели

4. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“


5. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за периода 2020 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

6. Приемане на Културен календар на Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Павлов- Гл.експерт „Култура, младежки
и религиозни дейности“

7. Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2020г. за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пещера 2018-2020г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиев, Гл.експерт „Образование“

8. Предложение за отмяна на Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера, приета с Решение № 383/30.05.2013г., изм. и доп.с Решение №391/27.06.2013г. на Общински съвет- Пещера и приемане на нова Наредба реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

9. Приемане на доклад на Община Пещера за 2019г. за изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите/2012-2020/ на област Пазарджик.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

10. Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019г., приет с Решение № 578/31.01.2019г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

11. Приемане на Общински план за младежта за 2020г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

12. Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Министерство на енергетиката във връзка с изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

13. Приемане на програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019-2028г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова Директор на дирекция „ТСУ“

14. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2020г.-2021г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържане на пасища, мери и ливади.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова Директор на дирекция „ТСУ“

15. Приемане на Програма за управление на Община Пещера за мандат 2019-2023г.
Докладва: Йордан Младенов -Кмет на Община Пещера

16. Одобряване на организационно-функционалната структура на Общинска администрация - Пещера, считано от 01.03.2020г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
Елена Здравкова ВрИД Директор на дирекция „ АПИО“


17. Питания.

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет – Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069