Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет- Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Април 2020г. 14:55ч.

    Общински съвет - Пещера ще проведе неприсъствено заседание за граждани и медии на 30.04.2020г. от 14:00ч., което ще се излъчва онлайн, при строго спазване на противоепидемичните мерки, стриктно да се спазват предписанията в инструктажа за провеждане на мероприятия на закрито, за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.
  Освен общинските съветници и кметове, на заседанието ще се допуснат само представители на Общинска администрация - Пещера, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.
   С цел максимално да бъде ограничена продължителността на пребиваването на опрелелен брой хора в затворено помещение, в дневния ред са включени за разглеждане нетърпящи отлагане въпроси и докладни.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 04. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за прокарване на питеен водопровод до поземлен имот 56722.3.1740 по КККР на гр.Пещера собственост на „Биовет“ АД и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти: поземлен имот с идентификатор 56277.3.1292 по КККР на гр.Пещера, местност „Луковица“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За местен път, площ 633 кв.м., дължина на предвиденото трасе в имота от 32,20 м и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1429 по КККР на гр.Пещера, местност „Агово“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Територия на транспорта, начин на трайно ползване: За местен път, площ 29939 кв.м., дължина на предвиденото трасе в имота от 105,28 м. Проектната дължина на цялото трасе е 237 м /хоризонтално разстояние/, като в регулация е 71 м., а извън регулация е 166 м.

Докладва: арх. Лазар Ковачев – Гл. архитект на Община Пещера

2. Вземане на решение за освобождаване от заплащане на наем от ползватели и наематели на общинска собственост, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган, във връзка с въведеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и Решение от 03.04.2020г.на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020г.
Докладва: Димитър Симонов,
Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

3. Предоставяне на поземлени имоти в землището на гр. Пещера на наследниците на Атидже Ахмедова Еникьовлиева.
Докладва: инж. Невена Дялкинова,
Гл.експерт „Общинска собственост“

4. Проект за Частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за обособяване на самостоятелен УПИ ХХVІІ-3455, кв.25, гр. Пещера.

Докладва: инж. Невена Дялкинова,
Гл.експерт „Общинска собственост“

5. Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.385 по КККР на гр. Пещера.

Докладва: инж. Невена Дялкинова,
Гл.експерт „Общинска собственост“

6. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.837 по ПУП на гр. Пещера с Ангел Иванов Василев.

Докладва: инж. Невена Дялкинова,
Гл.експерт „Общинска собственост“

7. Предоставяне на имот-частна общинска собственост за нуждите на Дирекция «Социално подпомагане» Пещера.

Докладва: инж. Невена Дялкинова,
Гл.експерт „Общинска собственост“

8. Вземане на решение за продажба и бракуване на машини и техника, собственост на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера.

Докладва: Атанас Янев – общински съветник


9. Питания.

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069