Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 04 Май 2020г. 16:29ч.

№ 269

 гр. Пещера,  04.05.2020 год.


            Във връзка със Заповед №РД-01-247/01.05.2020г. за изменение и  допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г.,  Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г. и Заповед №РД-01-154/26.03.2020г., Заповед №РД-01-168/30.03.2020г., Заповед №РД-01-169/31.03.2020г., Заповед №РД-01-172/02.04.2020г., Заповед №РД-01-195/10.04.2020г., Заповед №РД-01-197/11.04.2020г., Заповед №РД-01-225/20.04.2020г., Заповед №РД-01-228/21.04.2020г.  и Заповед №РД-01-236/24.04.2020г., Заповед №РД-01-238/26.04.2020г.,     Заповед №РД-01-247/01.05.2020г. и Заповед №РД-01-249/24.04.2020г.,    на министъра за здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, на основание чл.44, ал.1, т.1 и  ал.2  от  ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

Изменям и допълвам Заповед №136 от 14.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №145 от 18.03.2020г., Заповед №150 от 20.03.2020г., Заповед № 162/26.03.2020г. и Заповед №169 от 30.03.2020г.  на Кмета на Община Пещера,  както  следва:

1.    Създавам т.1а със следното съдържание: „Като изключение от т.1 се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2.5 м. между тях и не повече от 4 лица на маса, или на едно семейство;
б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
г) да се поставят на видни места диспенсери с дезифектант за ползване от посетители на заведението“.
2.    В т.13 думите „или на открити“ се заличават.
3.    Създавам т.13а със следното съдържание: „Всички лица, които се намират на открити обществени места са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.
4.    Създавам т.14 със следното съдържание: „Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика и др.) при спазване на дистанция от най-малко 2.5 м. между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки“.
5.    Заповедта влиза в сила от 04.05.2020г. с изключение на т.1, която влиза в сила от 06.05.2020г.
     
Кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР – Пещера, за контрол,  както и да се  публикува на официалния сайт на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  (п)
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069