Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 05 Май 2020г. 18:58ч.

№ 274

гр. Пещера,  05.05.2020 год.

            Във връзка със Заповед №РД-01-250/05.05.2020г. за изменение и  допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г.,  Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г. и Заповед №РД-01-154/26.03.2020г., Заповед №РД-01-168/30.03.2020г., Заповед №РД-01-169/31.03.2020г., Заповед №РД-01-172/02.04.2020г., Заповед №РД-01-195/10.04.2020г., Заповед №РД-01-197/11.04.2020г., Заповед №РД-01-225/20.04.2020г., Заповед №РД-01-228/21.04.2020г., Заповед №РД-01-238/26.04.2020г., Заповед №РД-01-247/01.05.2020г. и Заповед №РД-01-249/24.04.2020г., на министъра за здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България,  на основание чл.44, ал.1, т.1 и  ал.2  от  ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

Изменям и допълвам Заповед №136 от 14.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №145 от 18.03.2020г., Заповед №150 от 20.03.2020г., Заповед №162/26.03.2020г. и Заповед №169 от 30.03.2020г. и Заповед №269/04.05.2020г.  на Кмета на Община Пещера,  както  следва:

1.    В т.1а, буква „а“ думите „не по-малко от 2.5 м.“ се заменят с „не по-малко от 1.5 м.“
2.    В т.1а, буква „б“, след края на текста се добавя „или защитен шлем“;
3.    В т.1а, буква „в“, след края на текста се добавя „а тоалетните на всеки час“;
4.    В т.1а, се добавя нова б. „д“ със следното съдържание: „Препоръчително е носенето на ръкавици“;
5.    Текстът на т.II, т.6 се заменя с текста: „Допускат се посещенията на крепост „Перистера“, с изключение на Кула 1, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки“.
6.    Заповедта  влиза в сила от 06.05.2020г., с изключение на т.5, която влиза в сила от 07.05.2020г.
     
Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица, на Началника на РУ на МВР – Пещера и да се  публикува на официалния сайт на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069