Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 08 Май 2020г. 10:37ч.

№ 277

гр. Пещера 07.05.2020 г.

     В изпълнение на Решение 52/27.02.2020 г., Решение 53/27.02.2020 г., Решение №668/29.08.2019 г. и №522/27.09.2018 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
            
            1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Поземлен имот идентификатор 56277.3.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к.4550, местност Копривец, с площ 453 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята: 9, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 12.310, при съседи 56277.3.46, 56277.3.327, 56277.3.303, 56277.3.1500, при начална тръжна годишна наемна цена 11,78 лева, депозит за участие 1,18 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
1.2. Поземлен имот идентификатор 56277.1.902 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к.4550, местност Копривец, с площ 607 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята: 9, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 241036, квартал: 0, ведно с построените в него сгради:
1)Сграда 56277.1.902.1 със застроена площ 29 кв.м., брой надземни етажи 2, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна;
2)Сграда 56277.1.902.2 със застроена площ 72 кв.м., брой надземни етажи 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда,
при граници на имота: 56277.1.386, 56277.1.909, 56277.1.901, 56277.1.903,
при начална тръжна годишна наемна цена 100 лева, депозит за участие 10 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
1.3.Павилион №1, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв. Срок на договора за наем 3 години;
1.4.Павилион №3, с площ 5,5 кв.м, намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем 3 години;
1.5.Павилион №5, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв., срок на договора за наем 3 години;
1.6.Павилион №8, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв. Срок на договора за наем 3 години.
    1.7.Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №532/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
    2. Дата, място и час на провеждане на търговете:
На 27.05.2020 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 ч. по реда на имотите описани по т.1.1 – 1.7.
3. Утвърждавам тръжна документация включваща:
    - заявление по образец;
    - декларации по образец;            
    - проект на договора за отдаване под наем;
    - извадка от НРПУРОИ.
       4. Утвърждавам тръжна документация за всеки от имотите. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, описани по т.1.1 - 1.7 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 26.05.2020 г. от Центъра за административно обслужване (в сградата на ОА-Пещера).
5. Депозитите за участие в търговете следва да се внасят до 17:00 часа на 26.05.2020 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
    Код на Общинска банка: SOMBBGSF
    Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
            6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедите за обявяване на спечелилите  участници.
            7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 26.05.2020 г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
           8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена за всеки от имотите.
           9. Определям задължителни документи за участие в търга:
           1) Заявление за участие по образец
            2) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие. За физическите лица се представя за документ за самоличност при подаване на документите за участие в съответния търг.
            3) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
           4) Декларации по образец съгласно тръжните документи.
           5) Документ за внесен депозит за участие в търга.
           6)  Документ за закупени тръжни книжа.
            7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
           Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.9, подточка 2.
            10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №19 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
            11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:
            ..........................................................................................................................
    12. Договорите за наем със спечелилите участници да се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
            13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилият участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС при сключването на договора. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит да се прилага към досието на наемателя.
            14. Условията на търга по отношение на обектите, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник, на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.
           15. Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация, на видно място в управлението на ОП „Паркинги и пазари” гр. Пещера, кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.
           16. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и  изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /п/
Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (zapoved targove.doc)Заповед търгове[ ]70 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069