Понеделник, 29 Май 2023
Вие сте тук: Начало
Електронни услуги Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община
КЛИП ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ   
 
 
Услуга УРИ  
 1 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план 1986  
 2 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот. 1988  
 3 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 1989  
 4 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1997  
 5 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси 1998  
 6 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 2000  
 7 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001  
 8 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 2002  
 9 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост 2005  
 10 Издаване на удостоверение за наследнициИздаване на удостоверение за наследници 2016  
 11 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 2017  
 12 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 2018  
 13 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 2020  
 14 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2025  
 15 Издаване на скици за недвижими имоти 2027  
 16 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) 2029  
 17 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2031  
 18 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2034  
 19 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2036  
 20 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 2037  
 21 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 2038  
 22 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2039  
 23 Прекратяване на категория на туристически обект 2050  
 24 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 2056  
 25 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2057  
 26 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 2058  
 27 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060  
 28 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект 2061  
 29 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063  
 30 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 2066  
 31 Издаване на удостоверение за декларирани данни 2071  
 32 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 2073  
 33 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2075  
 34 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 2076  
 35 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 2078  
 36 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 2079  
 37 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 2080  
 38 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2082  
 39 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 2084  
 40 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ 2085  
 41 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2092  
 42 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 2095  
 43 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 2098  
 44 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2100  
 45 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя 2103  
 46 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 2104  
 47 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение 2105  
 48 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 2107  
 49 Издаване на удостоверение за правно ограничение 2108  
 50 Издаване на удостоверение за семейно положение 2109  
 51 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 2110  
 52 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 2113  
 53 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти 2114  
 54 Попълване/поправка на кадастрален план 2115  
 55 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици 2116  
 56 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2118  
 57 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройствоИздаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2119  
 58 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 2120  
 59 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър 2122  
 60 Издаване на копие от подадена данъчна декларация 2124  
 61 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 2128  
 62 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средстваИздаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства 2131  
 63 Промяна в актовете за гражданско състояние 2132  
 64 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти 9401  
 65 Установяване на наличие на българско гражданство 2390  
 66 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона 9402  
 67 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона 9403  
 68 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство 9404  
 69 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство 9405  
 70 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 9406  
 71 Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение 9407  
 72 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества 9408  
 73 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата 9409  
 74 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ 9411  
 75 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък 9412  
 76 Искане за отписване на публични общиснки вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК 9413  
 77 Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 9414  
 78 Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 9410  
 79 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък 9415  
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069