Четвъртък, 08 Юни 2023
Вие сте тук: Начало е-Община Електронни услуги
Електронни услуги Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община
КЛИП ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

 За да ползвате услугата е необходимо да използвате един от следните начини за идентификация:

Квалифициран електронен подпис - КЕП;
Мобилен КЕП "Борика";
Мобилен КЕП "Евротръст";
ПИК на НАП;
ПИК на НОИ;

При електронна автентикация с квалифициран електронен подпис е необходимо същия да съдържа информация за ЕГН на автора на подписа, в съответствие с § 1, т.22 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление при условията на § 5 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните адм. услуги.

Връзката между ниво на осигуреност на е-услугата и средството за е-идентификация е както следва:
• Ниво на осигуреност „високо“ - средство за идентификация КЕП;
• Ниво на осигуреност „значително“ - средство за идентификация ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК, за което е въведена допълнителна еднократна парола (втори фактор) за автентикация;
• Ниво на осигуреност „ниско“ - средство за идентификация ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК.

Услуга УРИ Ниво на осигуреност
 1 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план 1986 значително
 2 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот. 1988 значително
 3 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 1989 значително
 4 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1997 високо
 5 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси 1998 високо
 6 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 2000 високо
 7 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001 високо
 8 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 2002 високо
 9 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост 2005 значително
 10 Издаване на удостоверение за наследнициИздаване на удостоверение за наследници 2016 високо
 11 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 2017 високо
 12 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 2018 значително
 13 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 2020 високо
 14 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2025 значително
 15 Издаване на скици за недвижими имоти 2027 значително
 16 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) 2029 значително
 17 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение 2031 ниско
 18 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2034 значително
 19 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2036 високо
 20 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 2037 високо
 21 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 2038 високо
 22 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2039 високо
 23 Прекратяване на категория на туристически обект 2050 високо
 24 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 2056 високо
 25 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2057 високо
 26 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 2058 високо
 27 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060 високо
 28 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект 2061 високо
 29 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063 значително
 30 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 2066 високо
 31 Издаване на удостоверение за декларирани данни 2071 високо
 32 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 2073 високо
 33 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2075 високо
 34 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 2076 високо
 35 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 2078 значително
 36 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 2079 високо
 37 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 2080 високо
 38 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2082 значително
 39 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 2084 значително
 40 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ 2085 високо
 41 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2092 високо
 42 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 2095 значително
 43 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 2098 значително
 44 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2100 ниско
 45 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя 2103 значително
 46 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 2104 високо
 47 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение 2105 значително
 48 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 2107 високо
 49 Издаване на удостоверение за правно ограничение 2108 високо
 50 Издаване на удостоверение за семейно положение 2109 високо
 51 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 2110 високо
 52 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 2113 значително
 53 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти 2114 значително
 54 Попълване/поправка на кадастрален план 2115 високо
 55 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици 2116 значително
 56 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2118 значително
 57 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройствоИздаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2119 значително
 58 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 2120 високо
 59 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър 2122 значително
 60 Издаване на копие от подадена данъчна декларация 2124 високо
 61 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 2128 високо
 62 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средстваИздаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства 2131 високо
 63 Промяна в актовете за гражданско състояние 2132 високо
 65 Установяване на наличие на българско гражданство 2390 високо
 66 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 3303 високо
 67 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 3304 високо
 68 Вписване в избирателния списък 3305 високо
 69 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 3306 високо
 70 Изключване от Списъка на заличените лица 3307 високо
 71 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната 3308 високо
 72 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти 9401 значително
 73 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона 9402 значително
 74 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона 9403 значително
 75 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство 9404 значително
 76 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство 9405 значително
 77 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 9406 значително
 78 Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение 9407 значително
 79 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества 9408 значително
 80 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата 9409 значително
 81 Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 9410 значително
 82 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ 9411 значително
 83 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък 9412 значително
 84 Искане за отписване на публични общиснки вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК 9413 значително
 85 Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 9414 значително
 86 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък 9415 значително

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069