Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 22 Май 2020г. 12:06ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 05. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: общински съветник

2. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2019г.
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.
Докладва: Димитър Попов – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“- Пещера

3. Информация за дейността на ЦПЛР- Общински детски комплекс.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Николай Балабанов, Директор на ЦПЛР-ОДК

4. Приемане на Отчет за 2019г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на дирекция „ТСУОС“

5. Приемане на Отчет за 2019г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на дирекция „ТСУОС“

6. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Златанова, Секретар на МКБППМН

7. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов, Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

8. Информация за състоянието на спорта в община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова, Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“

9. Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова, Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“

10. Разкриване на Детска кухня на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова, Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“

11. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „ФЧР“.

12. Изменение и допълнение на Решение № 39/10.02.2020г. на Общински съвет- Пещера в Приложние №12, Списък на пътуващите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „ФЧР“

13. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2020г. и разчета за капиталови разходи за 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „ФЧР“

14. Предоставяне на имот-частна общинска собственост за нуждите на Общински координационен съвет на синдиката на българските учители – гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост“

15. Предоставяне на имот- частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Вяра – Пещера“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост“

16. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на машини, собственост на ОП „ЧПОИ“ гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

17. Вземане на решение за освобождаване от заплащане на наем от ползватели и наематели на общинска собственост, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен органу във връзка със ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД на ЗЗ), уреждащ извънредната обстановка в страната след 13 май 2020г.
Докладва: Николай Зайчев – общински съветник

18. Приемане становище за опрощаване на дължими държавни вземания на
г-жа Васка Димитрова Василева.
Докладва: Георги Смилянов– общински съветник

19. Питания.

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /п/
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069