Неделя, 29 Яну 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера

/Приета с Решение № 83 от 28.05.2020г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020г. на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 259/24.06.2021г., изм. и доп. с Решение № 362/31.03.2022г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г.на Общински съвет - Пещера/

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Пещера.
Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и други общински социални услуги, финансирани от общинския бюджет;
4.за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за гробни места;
8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
9. за притежаване на куче
10. други местни такси, определени със закон.
(2) На територията на общината се събират приходи от услуги и права включително по ал. 3, с изключение на тези по ал. 1, по цени, определени с тарифата по чл. 3 ал. 1.
(3) Ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата се определя с наредба на общинския съвет.
Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева с тарифа, неразделна част от тази наредба.
(2) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой общината или с общински таксови марки в сроковете и по реда на тази наредба..
(3) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.
Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса или цена за всяка от дейностите.
Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.
(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.
Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.
(4) В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи
Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.
Чл. 8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.
(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.
Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.
Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.
(2) Местните такси се събират от длъжностни лица, определени със заповед на кмета.
(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет освен ако с решението по ал. 6 е определено друго.
(4) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на ал. 2, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
(5) Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.
(6) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по Закона за местните данъци и такси се извършват от по реда на чл. 4, ал. 1-5 на Закона за местните данъци и такси.
(7) (Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.)Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението по реда на ДОПК.
(8)(Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.) Невнесените в срок такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,
такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители  по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(9) В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, за задължения за такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.
(10) Служителите по ал.4 се определят със заповед на кмета на общината.
(11) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община – на териториален директор на Националната агенция за приходите.
РАЗДЕЛ II
Промени в размера на местните такси и цените на услугите
Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.
Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.
(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:
1.оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
2.оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
3.информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.
4.препоръки за подобряване на администрирането на таксите.
(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.
Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за :
1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
2.ползвателите на предоставената услуга;
3.събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.
Глава втора
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел I
Такса за битови отпадъци
Чл. 14. Таксата се заплаща за извършени от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно за сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Чл. 15. Таксата се заплаща от:
1.собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
2.собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
3. ползвателя – при учредено вещно право на ползване
4. концесионера – при предоставяне на концесия. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
5. лицето, на което държавен или общински имот е предоставен за управление.
Чл. 16. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци
4.поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
5. разходите за контрол по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране се включват в план-сметката по ал. 3 и могат да се финансират със средствата от таксата за битови отпадъци.
6. обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общината
7.средствата за придобиване на актив, чиято стойност надвишава стойностния праг на същественост, приет от общината, и който се очаква да бъде използван през повече от една календарна година, се разделят на срока на използване на актива и в план-сметката се включва съответстващата за календарната година част от тези средства. Не се включват в план-сметката за сметка на таксата за битови отпадъци средства за придобиване на актив, които се финансират с публични средства по проект, програма или процедура с изключение на съфинансирането от общината.
Чл. 17. (1).Размерът на таксата за битови отпадъци на територията на Община Пещера се определя в левове, пропорционално на по – високата между отчетната им стойност и данъчната оценка за нежилищните имоти и данъчната оценка за жилищните имоти.
(2) Таксата се заплаща в Община Пещера, отдел "Местни приходи" или да постъпват в банковата сметка, по която се администрират местните приходи на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.
(3)На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година да се прави отстъпка 5 на сто.
Чл. 18. (1) Собственикът на новопридобит имот дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
Чл. 19 (1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината.
(2) За ново придобити през годината недвижими имоти, които няма да се ползват до края на текущата година, задълженото лице подава декларацията по ал. 1 в отдел „Местни приходи" в 2-месечен срок от датата на придобиване на имота.
(3) В декларацията по ал. 1, респ. ал. 2, задължените лица декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, регламентиращ документално престъпление.
(5) За недвижими имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които са подадени декларации, отговарящи на условията на ал. 1, се начислява такса в частта „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения" и в частта „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване".
Чл.20 Освобождават се от такса смет за сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове, за чистотата на териториите за обществено ползване и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или др. съоръжения имотите на общинските детските градини, на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната заедно с поземлените имоти, върху които са построени, бившата казарма и земята под ж.п. линиите в строителните граници, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура".
Чл.21. Размерът на такса битови отпадъци се определя с Решение на общински съвет.
Раздел II
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
Чл. 22 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.
(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет.
(4) Таксите се определят на квадратен метър – на ден или месец, съгласно тарифата по чл.3, ал.1.
(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
(6) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 5 дни преди започване на месеца.
(7) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.
(8) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

(9)(нова -Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.)Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.
Чл. 23 За ползване на пазари с цел търговия от инвалиди – лица, намалена работоспособност над 90% и лица, с намалена работоспособност от 71 до 90 % размерът на съответната таксата се намалява с 50 % за лица с увреждания.
Раздел III
Такси за детски ясли, детски градини, лагери и социални услуги, финансирани от общинския бюджет
Чл. 24. ( изм. и допълнен с Решение № 259/24.6.2021г.)

(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси съгласно тарифата по чл.3, ал.1. Родителите или настойниците на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет.
(2) Не се заплащат такси за:
1. деца с един родител или кръгли сираци;
2. деца с родители студенти, редовно обучение;
3. деца на родители с намалена работоспособност над 71 на сто;
4. деца, освидетелствани с решение на Районна експертна лекарска комисия или с ЕР на ТЕЛК;
5. деца близнаци;
6. две и повече деца от едно семейство, приети в едно или в различни детски заведения в общината.
7. деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
8. деца, в семействата на които доходът на член от семейството е до гарантирания минимален доход за страната, социално слаби семейства или на безработни родители;
9. деца, в задължителна предучилищна възраст, записани в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина/училище.
(3) Таксата, определена в Раздел дванадесети в Тарифата по чл. 3 ал. 1 от Наредбата, се заплаща пропорционално на броя на посещаемостта в месеца, съобразно присъствените дни.
(4) За ползване на освобождаването по ал. 2 родителите или настойниците подават декларация до директора на детската градина, придружена с документи, доказващи преференцията.
(5) Освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
Чл. 25. (1) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер, съгласно тарифата по чл.3, ал.1.
(2) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.
Чл. 26. (1) Лицето, ползващо общински социални услуги, заплаща месечна такса в размер, съответстваща на Реалната издръжка на едно лице.
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни чуждестранни физически и юридически лица.
(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
Чл. 27. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл. 24 – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
РАЗДЕЛ IV
Такса за притежаване на куче
Чл. 28 (1)(Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.) За притежаване на куче в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище, собственикът заплаща годишна такса, определена с тарифата по чл.3, ал.1.
(2) Освобождават се от такса собственици на:
1. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
2. Кучета, изполвани от Българския червен кръст;
3. Кастрирани кучета;
4.Кучета, собственост на лица с увреждания;
5.Кучета, използвани за опитни цели;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
(3) Освобождаването по ал.2 се извършва след представяне на документ от компетентен орган,
удостоверяващ съответното обстоятелство.
Чл. 29 В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация по образец в Община Пещера. При промяна на обстоятелствата, собственикът уведомява за това администрацията, като подава нова декларация в едномесечен срок от датата на настъпване на промяната.
Чл. 30 (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. за кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета.
Раздел V
Такси за технически услуги
Чл. 31. Техническите услуги се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с
териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл.32. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл.33.(Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.) (1)Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст и други освободени със закон.

(2)Не се заплаща такса технически услуги при условията на чл. 108 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 34. Видовете технически услуги и размера на таксите се определят с тарифата по чл.3, ал.1
Чл.35.(1)(Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.)Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с нормативен акт, се определя с решение на съответния общински съвет, но не може да надвишава 1 месец.
(2) За извършване на бърза услуга до 5 дни таксата се удвоява, а за експресна до 48 часа се заплаща в троен размер.

(3) (Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.)При неспазване на срока по ал. 1 и ал. 2 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
Раздел VI
Такси за административни услуги
Чл. 36.(1) Административните услуги, за които се заплащат такси, както и техния размер се определят с тарифата по чл.3, ал.1.
(2) В размера на таксите по този раздел се включват разходите за консумативи, ел.енергия, отопление, осветление, абонамент и поддръжка на техника, софтуер, амортизации, цена на бланки и др.
Чл. 37. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл.3, ал.1.
Чл. 38. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер, определен с тарифата.
Чл. 39. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането.
Чл. 40 За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния Процесуален кодекс не се заплаща такса.
Чл. 41 Срокът за извършване на административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне, за които се заплаща такса е 7 дни, ако не е определен в друг нормативен акт.
(2) За извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се удвоява, а за експресна до 24 часа се заплаща в троен размер.
Раздел VII
Такси за гробни места
Чл.42. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократни такси, съгласно тарифата по чл.3, ал.1.
(2)В таксата се включват разходите за проектиране, изграждане, разширение и поддържане на гробищните паркове, озеленяване, опазване и др.
Чл.43. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисваща гробищните паркове.
Раздел VIII
Други местни такси, определени със закон
Чл.44. Заплащат се такси, определени със закон, като техния размер е определен с тарифата по чл.3, ал.1.
Чл.45 Постоянната комисия за разглеждане на постъпилите молби в общинска администрация за премахване на дървета в регулацията на населените места в Община Пещера в определените места за строителство назначена със заповед на кмета на общината определя стойността на възстановителните мероприятия преди започване на строителството
Чл. 46.(1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд вкл. по случаите по чл. 29, ал.3 от ЗОЗЗ се заплаща местна такса в размер равен на размера на държавната такса, определена с тарифа, утвърдена от Министерски съвет. Таксата се заплаща от собственика на земеделската земя, поискал промяната на предназначението й, или от инвеститора на обекта за общинска нужда. Не се заплаща такса по ал. 1 за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; за засаждане на горски дървесни видове; в случаите по чл. 13 от Закона за горите; за земи, изключени от строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7 от Закона за опазване на земеделските гори, както и за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти, както и когато се променя предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична общинска собственост.

 

Глава трета
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.47. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена съгласно тарифата по чл.3, ал.1.
Чл.48 (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:
а/ преките разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки, и други непреки разходи;
б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;
в/ разходи за управление и контрол;
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;
д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация, общинските предприятия и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.
Чл.49(1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1.обикновени;
2.бързи;
3.експресни.
(2) Сроковете за извършване на услугите са:
1. обикновена - в рамките до 1 месец, ако в закон няма определен друг срок за извършване.
2. бърза - в рамките до 5 дена.
3. експресна - в рамките на 48 часа.
(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня следващ деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.
(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната банкова сметка.
(5) При бърза услуга цената се удвоява, а при експресна услуга цената се утроява.
Чл.50. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.
Чл.51. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.
Чл.52 (1)(Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.) Не внесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по по реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона за местните данъци и такси. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по съответния ред;
(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по съответния ред;
(4) Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл.410 от ГПК.
Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 53. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
Чл. 54. (1) При неспазване на разпоредби по този закон извън случаите по чл. 123, 124 и 125 от ЗМДТ и тази наредба, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на таксите по този закон.
Чл. 55. (1) (Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.)Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от Кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощени от него длъжностни лица=
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 По смисъла на тази Наредба:
1."Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които конкретния ползвател не може да бъде определен.
2. "Ползватели" са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
3. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:
а. (Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.)добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ;
б. (Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.)сумите, които лицата, ползващи социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, получават като възнаграждение в трудово терапевтичен процес;
в. помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г.(Изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите за резидентна грижа;
д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
§ 2 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
§ 3 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и е приета с Решение № 83 взето с Протокол № 9 проведено на 28. 05.2020г.от заседание на Общински съвет – Пещера и влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на публикуването и на интернет страницата на Общината.
§ 4 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

 

ТАРИФА по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Раздел първи - Такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
ТСУ 1 Издаване на скица за недвижим имот

Такса: За физически лица:

20.00лв. за формат А4

25.00 лв. за формат А3

За юридически лица:

50,00 лв. за формат А4

100.00 лв. за формат A3

ТСУ 1 А Издаване на комбинирана скица за недвижим имот

За физически и юридически лица :

1.Справка :

- 5.00 лв. за един имот

- 10.00 лв. за повече за един имот

2.Заплащане на дължима такса за изготвяне на комбинирана скица на обекта от КК и КР и действащ регулационен план за УПИ/имот:

За физически и юридически лица:

- 80 .00лв. за формат А4

- 160.00 лв. за формат А3

За бързи услуги таксите се увеличават в двоен размер.

ТСУ 2 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот

Такса:

За физически лица:     15.00 лв.

За юридически лица: 30.00 лв.

ТСУ 3 Издаване на удостоверение , относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Такса:

20.00 лв. – Заповед   / Удостоверение

ТСУ 4 Издаване на скица за виза за проектиране  

Такса:

За физически лица:

20.00лв. за формат А4

25.00 лв. за формат А3

За юридически лица:

50,00 лв. за формат А4

100.00 лв. за формат A3

4.1 Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

4.2.Виза за застрояване в земеделски територии без нали

чие на промяна на предназначението

4.3.Издаване виза за узаконяване на строеж

Такса:

4.1. - 20.00 лв.

4.2. - 20.00лв.

4.3. - 45.00 лв.

ТСУ 5 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Такса:

15.00 лв.

ТСУ 6

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

6.1 присъствие на служител по чл. 223 ал.2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

6.2 проверка за съответствието на строежа с издадените строителни книжа

Такса:

6.1-20.00 лв. за строеж

6.2-безплатно

ТСУ 7 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

За физически лица:     30.00 лв.

За юридически лица: 60.00 лв.

ТСУ 8 Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

Такса:

За физически лица:20.00 лв.

За юридически лица: 40,00 лв.

ТСУ 9 Издаване на удостоверения за търпимост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ  
-за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП до 40,00кв. м.

200.00 лв.

-за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП от 41,00 до 99,00 кв.м.

300.00 лв.

-за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м.,както и за ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението 500.00 лв.
-за жилищни сгради с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ до 2 000 кв.м.от която 60 на сто е с жилищно предназначение , както и за основните ремонти и преустройства без промяна на предназначението

800.00 лв.

-за жилищни сгради с височина над 10 м.и с разгъната застроена площ над 2 000 кв.м., от коя то 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението

1500.00 лв.

-за строежи от обществен характер с разгъната застроена площ до 250 кв.м.,за строежи с производствено предназначение до 100 кв.м.,както и за строежите извън тези по т.9 ”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им

600.00 лв.

  -за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ от 250 до 500 кв.м.,за строежи с производствено предназначение от 100 до 200 кв.м., както и за строежи те извън тези по т.9 ”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им

1000.00 лв.

- за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2000 кв.м.,за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м.,както и за основните ремонтни преустройства

1200.00 лв.

-за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2000 кв.м.,за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за строежите извън тези по т.9”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им.

1600.00 лв.

-за мрежи и съоръжения в техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основни те им ремонти и реконструкции

По 1000.00 лв. на км.

-за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции

По 2000.00 лв. на км.

ТСУ 9А Издаване на удостоверения за търпимост по параграф 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ  
-за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП до 40,00кв. м.

200.00 лв.

-за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП от 41,00 до 99,00 кв.м.

300.00 лв.

  -за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м.,както и за ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението 500.00 лв.
-за жилищни сгради с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ до 2 000 кв.м.от която 60 на сто е с жилищно предназначение , както и за основните ремонти и преустройства без промяна на предназначението

800.00 лв.

-за жилищни сгради с височина над 10 м.и с разгъната застроена площ над 2 000 кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението

1500.00 лв.

-за строежи от обществен характер с разгъната застроена площ до 250 кв.м.,за строежи с производствено предназначение до 100 кв.м.,както и за строежите извън тези по т.9 ”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им

600.00 лв.

-за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ от 250 до 500 кв.м.,за строежи с производствено предназначение от 100 до 200 кв.м., както и за строежи те извън тези по т.9 ”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им

1000.00 лв.

- за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2000 кв.м.,за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м.,както и за основните ремонтни преустройства

1200.00 лв.

-за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2000 кв.м.,за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за строежите извън тези по т.9”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им.

1600.00 лв.

-за мрежи и съоръжения в техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основни те им ремонти и реконструкции

По 1000.00 лв. на км.

-за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции

По 2000.00 лв. на км.

ТСУ 10 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Такса: за физически лица – 30.00 лв.

За юридически лица – 60.00 лв.

ТСУ 11 Издаване на констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строеж Такса: 60.00 лв.
ТСУ 12 Заверка на копие от документ, съхраняван от дирекция “ТСУ”

Такса:

А 4 -5 лв./ за страница

А 3 - 10 лв./за страница

CD - 10 лв./ магнитен носител

ТСУ 13  13.1.Одобряване на схема върху частен имот

Такса:

30.00 лв.за граждани

50.00 лв.за юридически лица

13.2.Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Такса:

30.00 лв.за граждани

50.00 лв.за юридически лица

ТСУ 13 A

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи.

Такса:

30.00 лв.за граждани

50.00 лв.за юридически лица

ТСУ 14 Издаване на разрешение за строеж

Такса:

1.За физически лица –     50.00 лв.

2.За юридически   лица – 100.00 лв.

ТСУ 15

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

15.1 Издаване на Разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Такса:

1.За физически лица –   30.00 лв.

2.За юридически лица – 40.00 лв.

15.2 Издаване на разрешение за строеж на огради

Такса:

1.За физически лица: 1,00 лв.за 1 л.м.

2.За юридически лица: 2,00 лв.за 1 л.м.

ТСУ 16 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Такса: 50 % от предвидената такса по общия ред

ТСУ 17

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 
 
1. Строежи IV категория - при наличие на окончателен доклад
от лицето упражняващо независим строителен надзор в  

строителството:

 
Строежи с РЗП до 100,00 кв.м.
150,00 лв.
Строежи с РЗП от 100,00 кв.м. до 200,00   кв.м.            200,00 лв.
Строежи с РЗП от 200,00 кв.м. до 500,00   кв.м.          350,00 лв.
Строежи с РЗП от 500,00 кв.м. до 1000,00 кв.м.        500,00 лв.
Строежи с РЗП над 1000,00 кв.м.                                  650,00 лв.
Реконструкции, преустройства, обновявания, основни ремонти,
смяна на предназначението на строежите и др. от тази категория.
Съответната цена, определена за вида на строежа;  
   100,00 лв.
Частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI
клас и съоръжения към тях  
   
   150,00 лв./м.
Паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 150 лева;
Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в
урбанизирани територии с високо и средно застрояване както и
външни връзки (захранване с електричество и ВиК)  
   150,00 лв.
2. Строежи V категория - въз основа на служебна проверка на
обстоятелствата по чл. 168 от ЗУТ по документацията и  
съответствието на строежа с нормативните изисквания:  
 
 
 
   
   

Строежи с РЗП от 50,00 кв.м. до 100,00 кв.м.

       100 лв.

  Строежи с РЗП от 100,00 кв.м. до 200,00 кв.м.

150,00 лв.

Строежи с РЗП от 200,00 кв.м. до 500,00 кв.м.

        

               300,00 лв.

Строежи с РЗП от 500,00 кв.м. до 1000,00 кв.м.  

           450,00 лв.

Строежи с РЗП над 1000,00 кв.м.

            

       600,00 лв.

Реконструкции, преустройства, обновявания, основни ремонти и
смяна предназначението на строежите и др. от тази категория.
Съответната цена, определена за вида на строежа;  

100.00 лв.

Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, изграждани в урбанизирани територии, основни ремонти и реконструкции по 200 лв.на км., но не повече от 3000 лв.
200,00 лв.
 
Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура , изграждани  
извън урбанизираните територии, както и основни ремонти и реконструкции
по 250 лв.на км., но не повече от 5000 лв.  
     

    

  

       250,00 лв.

ТСУ 18 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Такса:

За физически лица -

по 0.50 лв.на кв.м. / РЗП, но не по-малко от 50 лв.

За юридически лица:   1.00 лв. /кв.м/ РЗП , но не по-малко от 100 лв.

За паркове, градини и зелени площи-по 10 лв. на дка, но не по-малко от 30 лв.

ТСУ 18 А

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти за узаконяване

18.1а. Одобряване на проекти за строителство /технически и работни проекти/ без оценка за съответствие   чрез ОЕС-за узаконяване

18.2а. Одобряване на проекти за преустройство основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях с оценка за съответствие-за узаконяване

18.3а. За одобряване на проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях без оценка за съответствие-за узаконяване

18.1а. По 1.50 лв.на кв.м., не по-малко от 90 лв./- в троен размер

18.2а.За физически лица: 1.20 лв. /кв.м/,разгъната площ, но не по-малко от 60 лв.- в троен размер

за юридически лица :2.40 лв. /кв.м./,разгърната площ ,но не по-малко от 120,00 лв.-в троен размер

18.3а. По 1.20 лв.на кв.м., разгъната площ,но не по малко от 60,00 лв.-в троен размер

ТСУ 19

Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ

а/за проекти за строителство/технически и работни проекти/за нови сгради,пристройки и надстройки

б/за проекти за преустройство,основен ремонт и смяна на предназначение то на съществува щи сгради или части от тях

в/за проекти за частни пътища и съоръжения към тях,за проекти за елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни,кабелни и др.мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в 1-ва и 2-ра категории

г/за проекти за паркове,градини и озеленени площи,за основните им ремонти и реконструкции

д/за узаконяване на обекти

Такса: а/0,50 лв. на кв.м. на РЗП, но не по-малко от 30 лв.

б/0,40 лв.на кв.м. на РЗП, но не по-малко от 20 лв.

в/По 0,10 лв.на л.м., но не по-малко от 30 лв.

г/По 10 лв.на декар, но не по-малко от 30 лв.

д/В троен размер от предходните точки

ТСУ 20

Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки с общинските пътища

а/за подвижен обект

б/за единичен обект

в/за комплекс от две обекта

г/за комплекс с повече от два обекта

Такса:

         а/ 40 лв.

         б/ 80 лв.

         в/120 лв.

             г/ 160 лв.

ТСУ 21

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

Такса: За физически лица: 3,00 лв.на ден

За юридически лица: 6,00 лв. на ден

ТСУ 22

Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот

Такса: за физически лица: 30.00лв.           -за юридически лица: 60.00 лв.
ТСУ 24 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Такса: За физически лица:

0.50 лв. /кв.м, но не по-малко от 30 лв. /

За юридически лица: 1.00 лв./кв.м, но не по-малко от 60 лв./

ТСУ 25

Съгласуване и одобряване на идейни инвестиционни проекти

/по които се издава разрешение за строеж/

25.1 Съгласуване и одобряване на проекти за строителство/технически и работни проекти/без оценка за съответствие и издаване на РС чрез Общински експертен съвет

25.2 Съгласуване и одобряване на проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях с оценка за съответствие

25.3 Съгласуване и одобряване на проекти за преустройство,основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях без оценка за съответствие

25.4 Съгласуване и одобряване на проекти за газови инсталации

25.1. По 0.50 лв.на кв.м., РП , не по-малко от 30 лв./

25.2.За физически лица: 0.40 лв. /кв.м/,разгъната площ, но не по-малко

от 20 лв.

25.3. По 0.40 лв.на кв.м., разгъната площ,но не

по- малко от 20,00 лв

25.4 По 1,00 лв. на кв проектна топлинна мощност

ТСУ26

Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура

26.1 Съгласуване / одобряване / на проекти от инженерната инфраструктура - за топлопреносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи:

а) до 50 л.м.

б) до 500 л.м.

в) до 1000л.м.

г) над 1000л.м.

26.2 Съгласуване / одобряване / на проекти от инженерната инфраструктура - за електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи:

а) до 100 л.м.

б) до 500 л.м.

в) до 1000л.м.

г) над 1000 м.

26.3 Съгласуване / одобряване / на комуникационно-транспортни проекти, подробни устройствени планове, частични изменения на ПУП

а) за улици

б) за ЖП-клонове

в) за кръстовище (за площ, ограничена от стоп-линиите).

г) за площадка.

Такса: 26.1 -

а/ 50.00 лв.

б/ 50,00лв.на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 50 л.м.

в/ 200,00 лв. на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 500 л.м.

г/300,00 лв. на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 1000 л.м.

         26.2 -

а/ 50.00 лв.

б/ 50,00лв.на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 100 л.м.

в/ 150,00 лв. на 1 л.м.+0,50 лв. за горницата над 500 л.м.

г/300,00 лв. на 1 л.м.+0,50 лв.за горницата над 1000 л.м.

           26.3 -

а/ 5,00 лв.на 1 л.м., но не по-малко от 50,00 лв.

б/50,00 лв.за 1 л.м.

в/ 50,00 лв.за 1 л.м.

г/ 0,10 лв.за 1 л.м., но не по-малко от 50,00 лв.

ТСУ 27 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Такса:

За физически лица:   30.00 лв.

За юридически лица: 50.00 лв.

ТСУ 28
Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план

Такса:

28.1 За физически лица: 50.00 лв.

     За юридически лица: 100.00 лв.

ТСУ 29 Разрешение на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Такса:

За физически лица - 50.00 лв.

За юридически лица – 100.00 лв.

ТСУ 29 A Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Такса:

/сбор от таксата за строително разрешение, плюс таксата за одобряване на проект,плюс таксата за одобряване на ПУП,плюс таксата за издаване на оценка от Общински експертен съвет по устройство на територията , увеличена с 30%/.

ТСУ 30

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

Заверка на заповедна книга

Такса:

30.1 - 20.00 лв.

30.2- безплатно

ТСУ 31 Приемане и удостоверяване предаването   на екзекутивна документация

Такса:

2.00 лв./ кв.м./л.м./

не по-малко от 20.00 лв./

ТСУ 32 Вписване на промени в собствеността в разписната книга към действащия план Такса: безплатно
ТСУ 33 Попълване/поправка/ на кадастрален план

Такса:

За физически лица: 30,00 лв. за един имот

За юрид. лица: 60,00 лв. за един имот

ТСУ 34 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Такса:

За физически лица:   30.00 лв.
За юридически лица: 60.00 лв.
ТСУ 35 Допускане изработването на проекти за изменение на ПУП

Такса:

За физически лица:   30.00 лв.

За юридически лица: 60.00 лв.

ТСУ 36 Освидетелстване на сгради и издава не на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване Такса: безплатно
ТСУ 37 Издаване на акт за узаконяване

Такса:

1.За физически лица –     150.00 лв.

2.За юридически лица – 300.00 лв.

Раздел втори - Такси за административни услуги по гражданска регистрация иактосъставяне

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Възстановяване или промяна на име Не се таксува
2. Издаване на удостоверение за наследници 3 лв.
3. Издаване на удостоверение за семейно положение 3 лв.
4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 3 лв.
5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 3 лв.
6. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 3 лв.
7. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 3 лв.
8. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 3 лв.
9. Адресна регистрация по постоянен адрес 3 лв.
10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 3 лв.
11. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 3 лв.
12. Адресна регистрация по настоящ адрес 3 лв.
13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 3 лв.
14. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 3 лв.
15. Издаване на удостоверение за правно ограничение 3 лв.
16. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 3 лв.
17. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал Не се таксува
18. Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина /актове за раждане, за брак и за смърт/ 40 лв.
19. Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние/прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 40 лв.
20. Промяна в актовете за гражданско състояние Не се таксува
21. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние Не се таксува
22. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 3 лв.
23. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал Не се таксува
24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 3 лв.
25. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път Не се таксува
26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 3 лв.
27. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 3 лв.
28. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 5 лв.
29. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 3 лв.
30. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 3 лв.
31. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 3 лв.
32. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции Не се таксува
33. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 5 лв.
34. Припознаване на дете Не се таксува
35. Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 30 лв.
36. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство Не се таксува
37. Издаване на всички други удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 3 лв.
38.

Регистрация на документи за сключване на граждански брак

а) Документи за сключване на граждански брак

б) Документи за сключване на граждански брак в рамките на работния ден

20 лв.

40 лв.

39 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 3 лв.

Раздел трети - Такси за административни услуги – търговия, туризъм, транспорт

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на разрешения за търговия на открито. 3,00 лв.
2. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки безплатно
3.

Категоризиране на туристически обекти

- категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

- категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

  -категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

4. Категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

5. Категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

6. Категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

5.

Други административни услуги, свързани с категоризация на туристическите обекти

а) за вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти

б) за издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект

в) за изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената за средства за подслон, маста за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Съгласно Тарифата

за таксите, които се събират по Закона за туризма

6. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници 20.00 лв.

Раздел четвърти - Такси за притежаване на куче

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Притежаване на куче 15 лв.

Раздел пети - Такси за административни услуги - селско стопанство, екология и земеползване

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

   2,00 лв. за документа

     по 2,00лв. на куб.м. за земни маси

     2,00 лв. за документа

     по 3,00 лв. на куб.м. за строителни отпадъци

3. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения 10,00лв.
4. Издаване на разрешение за кастрене на дълготрайни декоративни и плодни дървета и премахване на плодни дървета в гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево  10,00 лв.
5. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2,00лв.на дърво или лоза;

6.00лв.   за разрешението

6. Издаване на удостоверение за представяне пред застрахователните дружества при наличие на нанесении имуществени щети на гражданите в следствие на природни бедствия/гръмотевични бури, градушки, засушавания, заледявания,поледица,валежи,ниски температури,силни ветрове,висока снежна покривка,есенни и пролетни слани/. 5,00 лв.
7. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства безплатно
8. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър безплатно
9. Проверка на заявления и жалби по Закона за опазване на селскостопанското имущество безплатно
10. Издаване на заповед по чл.34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за неправомерно ползване на земеделски земи безплатно
11. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика 10,00 лв.
12. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга безплатно
13. Издаване на документ за собственост при продажба на едър рогат добитък 3,00 лв.
14. Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци безплатно
15. Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие” безплатно
16. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение    40.00лв.
17. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд        6 лв./куб.м. – за измерване, кубиране и маркиране на дървесина;
         2 лв. за 1 брой – за издаване на позволително за извозване на дървесина

Раздел шести - Такси за административно-технически услуги - общинска собственост

  Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове безплатно
2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 15,00
3. Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение Безплатно
4. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Справки-безплатно

Копия-2,00 лв./стр.

5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот 15.00 лв.
6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 15.00 лв.
7. Заверка на данните на свидетели посочени от собственика в Молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка 30.00 лв.
8. Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди Съгласно Тарифа утвърдена от Министерски съвет
9. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот 15,00 лв.
10. Настаняване в общинско жилище 5,00 лв.-за жилищен имот
11. Продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти 2% върху стойността на сделката
12. Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове безплатно

Раздел седми - Такси за административни услуги – социални дейности

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Приемане на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ на лица от бюджета на Община Пещера безплатно
2. Изработване и издаване на карти за преференциално паркиране. безплатно
3. Домашен социален патронаж Съгласно ЗМДТ

Раздел осми - Административни такси по други закони и кодекси

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на удостоверение УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж безплатно
1.1 Изготвяне на образец УП-2. – по чл.5, ал.7 от КСО безплатно
1.2 Изготвяне на Обр.3.-по чл.5, ал.7 от КСО безплатно
2. Издаване на декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК. 3,00лв.
3. Издаване на удостоверение по чл.47, ал.2 от ЗОП 5,00лв.
4. Предоставяне на копие от документ,съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка Съгл.Заповед на МФ
5. Регистрация на сграда в режим на етажна собственост безплатно
6. Регистрация на сдружение на собственици в сграда в режим на етажна собственост безплатно

Раздел девети - Такси за административни услуги – местни данъци и такси

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка

За физич.лица: 3,00 лв.

За юрид.лица: 10,00 лв.

2. Издаване на удостоверение за данни,декларирани по Закона за местните данъци и такси 3,00 лв.
3. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 3,00 лв.
4. Издаване на удостоверение за декларирани данни/дубликат на квитанция за платени данъци/ 3,00 лв.
5. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство 3,00 лв.
6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

За физич.лица: 3,00 лв.

За юридич.лица: 5,00 лв.

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината безплатно
8. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил.Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство,без лек автомобил безплатно
9. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество,с изключение на недвижим имот,ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства безплатно
10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата безплатно
11. Приемане и обработване на декларация за имот,който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 % до 100%,съгл.чл.25,ал.2 от ЗМДТ безплатно
12. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти,придобити от предприятия безплатно
13. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък безплатно
14. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции безплатно
15. Заверяване на молби-декларации по обстоятелствена проверка безплатно
16. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци безплатно
17. Приемане и обработване на декларации за облагане с туристически данък. безплатно
18. Издаване на удостоверение за декларирани данни на частни съдебни изпълнители 20 лв.
19. Изготвяне на копие от данъчна декларация без приложения за частни съдебни изпълнители 25 лв.
20. Изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи, за частни съдебни изпълнители 30 лв.

Раздел десети - Такса за битови отпадъци

Съгласно Решение № 571/08.02.2019 г.

  

Раздел единадесети - Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция таксата се определя, както следва:  
1.1. За производители със селскостопанска продукция:  
а) на ден на кв. м . 1,10лв.
б) на месец на кв. м. 22лв.
в) за ползване на маса, собственост на пазара за един ден 2,10лв.
г) за ползване на маси, собственост на пазара за един месец 40,00 лв.
1.2. За търговци на селскостопанска продукция и цитрусови плодове:  
а) на ден на кв. м. 1,50лв.
б) на месец на кв. м. 30,00лв.
в) за ползване на маса, собственост на пазара за един ден 2,70лв.
г) за ползване на маси, собственост на пазара за един месец 60,00 лв.
2. За складиране на селскостопанска продукция на ден за 1 кв.м. 0,40лв.
3. За ползване на пазара с цел търговия с промишлени стоки:  
3.1. В зона “промишлен сектор”:  
а) на ден на кв. м. 1,45лв.
б) на месец на кв. м. 30,00лв.
в) за ползване на маса, собственост на пазара за един ден 2,50лв.
г) за ползване на маси, собственост на пазара за един месец 56,00 лв.
3.2. В зона “открита пазарна площ”(в съботен ден), за 1кв.м. 1,80лв.
3.3. За продажба на промишлени стоки на походно легло на ден. 2,00лв.
4. Такса за запазено място, на кв.м. на ден. 0,84лв.
5. За продажба с лекотоварен автомобил или паркиране на лекотоварен автомобил със стока в района на пазара – на ден. 7,00 лв.
6. За продажба с товарен автомобил или ремарке -  на ден. 11,00 лв.
7. За продажба с лек автомобил или паркиране на лек автомобил със стока в района на пазара – на ден 5,30 лв.
8. За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение:  
8.1. За търговска дейност на открито се събира такса на квадратен метър на ден:  
а) в първа зона. 0,85лв.
б) във втора зона. 0,50лв.
8.2. За разполагане на маси, столове, витрини пред кафенета и ресторанти се събира такса на квадратен метър на ден. 0,24лв.
8.3. За ползване на обществени места за разполагане на детски развлекателни автомобили и др. на ден 1,20лв. на 1бр.
8.4. За търговия с преместваеми съоръжения (машини) за продажба на сладолед, пуканки, понички и др.подобни по време на събори и празници и др. еднократни случаи  - на ден . 4,80лв. на 1бр.
8.5. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на промишлени стоки се събира такса на квадратен метър на ден. 1,80лв.
8.6. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, скари и др., се събира такса на квадратен метър на ден. 1,20лв.
9. За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали, дърва за огрев и др. се събира такса на квадратен метър за месец или за част от месеца:  
а) в първа зона. 1,20лв.
б) във втора зона. 0,96лв.
в) в селата. 0,60лв.

Раздел дванадесети - Такси за детски ясли, детски градини, детска кухня,лагери и други общински социални услуги

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата  
. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците заплащат месечни такси в съответствие на чл. 24 от Наредбата.  40.00лв.  
     
     
     
   
   
   
   
   

Раздел тринадесети - Такса за гробни места

Наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса Размер на таксата
1.    
а) За ползване на гробни места за 8 години безплатно
б) За ползване на гробни места до 15 години 45.00 лв.
в) За вечни времена 200.00 лв.
2. За ползване на семейни гробни места: 300.00 лв.
   
3. За придадени по регулация маломерни гробни места съответната част от таксата, определена за гробното място
4. За урнов гроб Намалени с 50 на сто от таксите по т.1, буква „б“ и „в“

                           

Раздел четиринадесети - Услуги по “Весели ритуали”

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
1. Ползване на ритуална зала 30,00лв.
2. Музикално аудио-озвучаване. 5,00лв.

Раздел петнадесети - Услуги по „Тъжни ритуали”

  Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
1. Изкопаване и заравняване на гробно място  
1.1 За ново гробно място 50,00лв.
1.2 За старо гробно място – доплащане за обработка на тленни останки 70,00лв.
1.3 За урнов гроб 25,00лв.
2. Преместване и полагане на тленни останки в друг наследствен гроб 120,00лв.
3. Ексхумация 200,00 лв.
4. Еднократно почистване на гробно място в зависимост от състоянието 15,00 лв.
5. Поддържане на гробно място  
За три месеца 30,00лв.
За година 90,00лв.
6. Заравняване на гробно място 25,00лв.
7. Справка за гробно място 2,00лв.
8. Провеждане на тъжен ритуал от длъжностно лице на Общината 15,00лв.
9. За урнов гроб се заплащат таксите по т.1 и т. 1. 2 , намалени с 50 %.  

Раздел шестнадесети - Услуги стопански дейности

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС  
1.

За ползване на поливна вода в гр. Пещера

За домакинства в къща -

за периода 01 април - 31 октомври

28,00 лв.

 

За домакинство в апартамент-

за периода 01 април - 31 октомври

12,00 лв.

 

За юридически лица

за периода 01 април - 31 октомври

по приложен списък  

При монтиран и пломбиран от “ВКС” ЕООД водомер

за периода 01 април - 31 октомври/

50% от стойността на питейната вода -  /0.60лв./м3/  

За ползване на поливната вода в с. Радилово

за периода 01 април - 31 октомври

20,00лв.  

За ползване на поливната  вода в с. Капитан Димитриево

за периода 01 април -31 октомври

12,00лв.  
   
   
   
   
   
   
2 За ползване на тоалетна 0,50 лв.  
3. За ползване на паркинг на започнат час 1.00 лв.  
4. Месечен наем за паркинг 36,00 лв.  
5.. Еднократен пропуск за централна градска част 1.00 лв.  
6. Месечен пропуск за централна градстка част     10.00 лв.  
7. В клубовете на пенсионера    
а) игра на карти 0,20 лв. за 1 час  
б) игра на табла 0,20 лв. за 1 час  
в) игра на шах 0,10 лв. за 1 час  

Раздел седемнадесети - Услуги култура, младежки дейности и медии

(Изм. и доп. с Решение № 362/31.03.2022г. на Общински съвет- Пещера, Изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г. на Общински съвет- Пещера)

Наименование на услугите, за които се заплаща цена Размер на цената с ДДС
1.  Общински вестник:  
  публикуване на обява (съобщение), на 1 кв.см. за юридически лица. 0,50 лв.
2,  За посещение в музея и музейните сбирки  
  а) за лица до 18г. 0,50 лв.
  б) за лица над 18г.

1,00 лв.

3. Цени на билети за посещение на антична и средновековна крепост "Перистера"  
 
  1. входна такса за деца до 7 години
безплатно
  б) входна такса за лица до 18 години ученици, студенти, хора с увреждания и пенсионери 2 лв.
  в) входна такса за лица над 18 години 4 лв.
 

г)екскурзовод на български език

за група от минимум 5 човека

10 лв.
 

д) екскурзовод на чужд език

за група от минимум 5 човека

15 лв.
4. Цени на услуги предоставяни в антична и средновековна крепост ”Перистера”  
  за провеждане на тържествени ритуали 100 лв.
  фото заснеманe с военни дрехи 4,80 лв.
  видеозаснемане с военни дрехи 12,00 лв.

 

5.

Цени на рекламни продукти, предоставяни в информационен център на антична и средновековна крепост „Перистера”

а) Керамична чиния

б) Керамична чиния с поставка

в) Керамична лъжичка

г) Керамична делва

д) Керамична камбана

е) Порцеланова чаша

ж) Метален ключодържател

з) Правоъгълен камък с поставка

и) Сувенири с магнит

й) Аудиогид карта

5,00 лв.

12,00 лв.

5,00 лв.

5,00 лв.

5,00лв.

5,00лв.

6,00лв.

12,00лв.

3,00лв.

3,00лв.

6.

Такси за участие в Национален фолклорен събор на народното творчество, провеждащ се в село Свети Константин

а) за индивидуални изпълнители

б) за групови изпълнения:

- до 10 изпълнителя

- до 20 изпълнителя

- над 21 изпълнителя

10,00лв.

30,00лв.

40,00лв.

50,00лв.

(Нова, Изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г. на Общински съвет- Пещера)

7.

Цена на ползване на външна ледена пързалка

За жители на община Пещера

За посетители от други населени места

Безплатно

8,00 лв. на час

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ / П/

Председател на Общински съвет

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069