Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет- Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Юни 2020г. 11:28ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера свиквам ЕДИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 06. 2020 г./ ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на Народните читалища в Община Пещера през 2019г.
Докладват: Секретарите на читалища:
•НЧ „Развитие 1873” – Пещера- Мария Златкова;
•НЧ „Зора” с.Радилово- Марена Вачкова;
•НЧ „Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево-Стоянка Иванова;

2. Годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Сергей Стойнов- ВрИД Управител на „ВКС“ ЕООД- гр. Пещера

3. Отчет за дейността и икономическите резултати на ОП „Паркинги и пазари“ гр. Пещера за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Георги Дачев- ОП „Паркинги и пазари“

4. Отчет за дейността и икономическите резултати на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Иван Спиров – Директор на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“

5. Отчет за дейността и икономическите резултати на ОП „ Обредни дейности“ гр. Пещера за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Георги Делев – Директор на ОП „Обредни дейности“

6. Приемане отчет на бюджета на Община Пещера за 2019г. и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева,
Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

7. Извършени разходи за командировка в страната от кмета на общината за периода от 01.09.2019г. до 31.12.2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева,
Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

8. Информация за работата с еврофондовете за периода месец юни 2019г- месец юни 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел„ Европейски фондове и обществени поръчки“

9. Издаване на Запис на Заповед в полза на ДФ ”Земеделие”– Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Анекс №BG06RDNP001-7.007-0107-C02 от 27.05.2020г. към Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0107-C01/21.05.2019 г. за проект „Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел„ Европейски фондове и обществени поръчки“

10. Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез предоставяне за безвъзмездно ползване на специализирано оборудване (сгъваеми рампи за инвалидни колички и алуминиеви телескопични рампи) на Управители/Председатели на Сдружения на собствениците и съответно ползването им от представителите на етажната собственост на сградите получили енергийно обновяване по проекти: BG16RFOP001-2.001-0114-C02 “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2“, BG16RFOP001-2.001-0134-C02 “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3“ и BG16RFOP001-2.001-0139-C02 “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел„ Европейски фондове и обществени поръчки“

11. Участие на община Пещера като партньор на община Пловдив в подготовката и изпълнението на проект за Техническа помощ за предоставяне на безвъзмездни средства за подготовка и изпълнение на проект ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ с участието на Община Пещера като партньор на община Пловдив по програма „LIFE“, под-програма „Действия за климата – адаптация към изменението на климата“, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел„ Европейски фондове и обществени поръчки“

12. Кандидатстване на Община Пещера по обявена процедура за набиране на проектни предложения от общини по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със Заповед № РД01-325/28.05.2020 г. от министъра на труда и социалната политика.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова,
Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“

13. Кандидатстване на Община Пещера по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране през 2020 г. от фонд „Социална закрила” (ФСЗ), Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова,
Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“

14. Определяне на представители на Общински съвет- Пещера за участие в състава на комисията за разпределение на определените от Общински съвет- Пещера финансови средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно- туристическата дейност.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова,
Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“

15. Одобряване на проект за ПУП-Парцеларен план за външно питейно водоснабдяване на поземлен имот 56722.3.1740 по КККР на гр.Пещера, местност „Луковица“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев – Главен архитект на Община Пещера

16. Даване на разрешение за изработване за проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлени имоти с идентификатори 56277.3.399, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – пасище и 56277.3.428, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя по КККР на гр.Пещера, и право на преминаване през поземлени имоти с идентификатори 56277.3.399, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – пасище и 56277.3.428, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя по КККР на гр.Пещера за улица и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев – Главен архитект на Община Пещера

17. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1328, в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев – Главен архитект на Община Пещера

18. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод, водопровод и канализация до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1328 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев – Главен архитект на Община Пещера

19. Даване на съгласие за изпълнение на външна пътна връзка - част от поземлен имот с идентификатор 56277.2.408 по КККР на гр.Пещера местност „Кюпе Бунар“ по КККР на гр.Пещера, съгласно приложените технически проекти за сметка на заявителя ЕТ“АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев – Главен архитект на Община Пещера

20. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за разширение на кв. 12, в който участват УПИ ІІ-264, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ІІІ-264, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХ-282, За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ ХХІІ-156, За жилищно строителство и промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.165 и 56277.3.188 в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев – Главен архитект на Община Пещера

21. Даване съгласие на Общински съвет гр.Пещера за изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа от списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова Директор на дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“

22. Питания.

 

СТЕФАН ИВАНЧЕВ
Зам. председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069