Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Август 2020г. 09:27ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера, д-р Николай Пенев, свиква ТРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 08. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за готовността на общинските учебни заведения за учебната 2020/2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Елена Рядкова – Зам. кмет на Община Пещера.

2. Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

3. Приемане на План за защита при бедствия на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

4. Вземане на решение за закупуване на техника за нуждите на «ВКС» ЕООД гр. Пещера.
Докладва: Сергей Стойнов,
ВрИД Управител на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера

5. Издаване на запис на заповед от община Пещера в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0107-C01 от дата: 21.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ "Атанас Ченгелeв”, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Златка Гемиева, Началник отдел„ Европейски фондове и обществени поръчки“

6. Съгласие за разходване до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

7. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2020г. и разчета за капиталови разходи за 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

8. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.588 по ПУП на гр. Пещера с Анжела Манчева Костадинова
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова,Гл.експерт „Общинска собственост“

9. Даване на разрешение за изработване на Проект за частично изменение на ПУП- ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.501.379 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев – Гл.арх. на Община Пещера.
10. Питания.

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069